Bolinao - English*arimaga'a-ri-ma-gaDer.nangarimaga
*army'ar-myEngarmymag-Der.mag'army
*arot'a-rotDer.arutenmarot
*aruben'a-r`u-bɘnvTagSapilitang magkagusto ng isang babae.EngTo chase a lady, go after her whether she likes it or not; to court.Cls. synarug'arugen
*asipet'a-sipɘtnobsoRelipes
*asit'a-sitDer.agsitasisitumsit
*ataat'a-ta-'atadjrareKayo nin na'teng anan natumba, mataman na'teng yayna ma'get ya et ta mabistayan kayo a bilang sa burawen, bayawas, sapang tan raruma et.TagKahoy na laon.EngFor something to be old but useful.
*atraka'at-ra-kaobsoTagNaakitDer.makaatrakumatraka
*atrasa'at-ra-saSpnatrasarto postpone, delay, fall behindSpnDatrasDer.maatrasanikaatrasa
*awid'a-widIloawidCls. synugotDer.agawidiyawidmakaawid
*ba'sotba'-sotTagHugot.Der.ba'suten
*babnakbabnakvManabo' o matumba nin maksaw.TagBagsak; lagpak.IloBabtuog.EngFall or drop with force.Cls. syn*laltogDer.ipababnakmababnak
*baekba-'ɘkDer.baek-baekgimmaekmabaek
*bagatbagatrareCls. synkanyawmamanyangDer.bagatenpamamagat
*bagbagbag-b`agTagLuwagan.Cls. synmadistungkarusbagRelmalungtotDer.angkabagbagbagbagenmabagbagmamagbagmambag
*bakawerba-ka-wrDer.bakaweran
*bakodbakodTagnTagrareDarekdek; alambri; alabat; kural; padil.TagBakod; barikadaIloBakodEngFence; wire for fence; bamboo fence; barricade.Der.bakudennabakodnabakod
*bala-balaba-la-b`a-laobsoDer.bala-balawenmagbala-bala
*balagtasbalag-tasrareDer.balagtasan
*balanya'ba-lan-ya'rareDer.ibalanya'
*baliwb`aliwTagDer.magbaliwmampibaliwmibaliwpibaliwen
*bandayban-d`ayobsoCls. synalangandawalenduka' pastangenkai ilalwanDer.mabanday
*banugbogbanug-bogTagKumakalabogDer.gumanugbog
*bangdelbaŋdɘlDer.namangdel
*bangkasbaŋkasobsoDer.mabangkas