Bolinao - English*abla'ab-laSpnhablarto speak, to talkvlumabidTagDaldal.IloSumanao.EngThe din of people talking all around.
*abutan'a-bu-tanTagabutanDer.maabutan
*agamir'a-g`amirnTagGamit.IloAlikamen.EngA tool.Der.agamirenmangagamir
*agmes'ag-mɘsobsoDer.maagmesanpakaagmes
*akop'a-kopIloTagHakutin gamit ang kamay.IloAkop.
*aksibi'ak-s`i-biSpnaceptaracceptvoldAkuen o risibyen yay sayay bagay bilang sa gawa' o sayay tawo.TagTanggapin; akuin.IloAkuen; awaten; bigbigen.EngTo accept; receive or admit something or someone.Cls. synalilbien 1tungtungenDer.aksibyenmangaksibi
*akudi'a-ku-diTagPag-atupagDer.akudyenmaakudi
*algudon'al-gudonSpnalgodón cottonnrareSuy'ot; yinesyes a kapas a ginwa' suy'ot.TagSinulid.IloSag-ut.EngCotton yarn.Der.mangangalgudon
*alibanto'a-li-ban-toSpnlevantoraise up, lift, get upobsoDer.kaaalibanto
*alot'a-l`otobsoDer.aluten
*alutod'a-lutodTagTuklas; salaysay.Der.alutudenpangalutod
*ambon'am-bonDer.piambunan
*ambos'am-bosSpnambosbotholdTagNakihati sa pera.Cls. synpitagmansusyoDer.miambos
*ampitang'am-p`itaŋrareDer.piampitangan
-an-an??? > vEnglocational
*anop'a-nopobsoDer.manganop
*ang'ang'aŋ'`aŋnbabyrareTagPatapong bagay.EngFor an adult to be childish, slow in understanding and dull.Der.umang'ang
*angded'aŋdɘdDer.maangded
*angkat'aŋ-katTagangkatTagDer.angkatenmangangkat
*angok'a-ŋokTagTawa.EngLaugh, chuckle,Antkaka'lisan
*angol'a-ŋ`olnrareSaya nin patiti nin lapag tan bigra' yupa' sa sakit a dumalan. Panunusa nan Dios yupa' sa kai pangibilang Kona.TagPatay.EngA cursed death; epidemic; pests. It can be used of one person or many; the term is used with disrespect to people and also used of animals.Der.maangol
*aon'a-'onrareTagIyahonEngredeem; deliverCls. syndundonsubot 2Der.aunenmangaon
*apat'a-patDer.nangapat
*apon'`a-ponDer.apunankaaaponmangaponnaaponpatpaaponumapon
*aprad'ap-radoldTagSamid.Der.umaprad