Bolinao - English


a


a1'apposBol:Usaren yaytin sayay sarita' sa u'na nan ngaran nin bagay a sintron mampag'irgwan sa sayay grupo nin susarita'.Tg:Ang.Io:Ti.Eg:This is the primary item that is being referenced in the clause or phrase. The clause marker of the focused item or the absolutive clause.Relsienclity/[V]_
a-'a-SpaaffBol:Litra yayti nin ikwa sa tarana' nan irgon mangibarita' nin prisyo o kantidad nan barang saya sa abaw nin bagay, o tao nin barang saya nin abaw nin tawo.Tg:Tig.Io:Sag.Eg:A derivational Spanish prefix used on Spanish numbers to form a price or number per item.SpnFaddosakkinsi
a'lo'`a'-lonBol:Pinalimpek a anron kayo nin main dinmaite' a gaga'getan sa butlay nin usaren yan ipambayo, ipangrekrek uno ipangmek sa a'song uno ipanaltag sa bilog.Tg:Pambayo.Io:Al-o.Eg:Pestle, a rounded piece of wood about five inches in diameter and six feet long used to pound or grind substances in a mortar or thresh rice in a bilog.Cls. synipambayoRel. toa'songbayoRelbilog 1taltag
a'nak'a'-n`akMassua'nakFromanaknBol:Usaren yaytin tumukoy sa sinusa'sa sa abaw, ambo' grupo nin ua'nak.Tg:Mga anak.Io:Annak.Eg:Referring to specific children individually, not just a group.Antmatuntawo
a'nem'a'-n`ɘmn1Bol:Si sumunor nin numiro kona nin lima.Tg:Anim.Io:Innem.Eg:Six, the number following five.clfbilang2synsais1.1nSixty.1.2nSix hundred.1.3nSix thousand.Cmpdlabin'a'nemDer.ika'nemmi'nem
a'pat'`a'-patn1Bol:Si numiro nin sumunor konan bilang a tulo.Tg:Apat.Io:Uppat.Eg:Four.clfbilang21.1nforty.1.2nFour hundred.1.3nFour thousand.Der.ika'patkaka'patlabin'a'patmag'a'patmi'patpi'patsippa'pat
a'rong'`a'-roŋnBol:Si parti nan lalaman nin usaren sa pinnawa tan pangngangot.Tg:Ilong.Io:Agong.Eg:Nose.Membulong 1.2whrupa
a'song'`a'-soŋnBol:Bato uno matib'ey nin kayo nin kinutkutan sa butlay anggan sa kapikngaan a pambaywan nin irik, mais tan raruma et, a mangusar nin a'lo.Tg:Lusong.Io:Alsong.Eg:A large wooden or stone mortar used with a pestle for pounding grains such as rice, corn, etc.Rela'loDer.a'su-a'song
a'su-a'song'`a'-su-'`a'-soŋFroma'songnBol:Daikleng nin pambaywan nin gawa' sa bato o kayo a kinutkutan nin namaararem sa butlay.Tg:Almires.Io:Almires.Eg:Small wooden or stone mortar.Cls. synalmiris
aabriwan'a-'a-bri-wanFromabryannTagEg:A place in something where it can be opened such as a door, window or mouth of something.
aadyan'a-'a-dy`anFromadyannBol:Lugar no adti ya mako nin umadi a sayay tawo lalo yaynay sayan main nin mampal'isan o mampalaywan.Tg:Kublihan; taguan; pagtaguan.Io:Paglemmengan.Eg:A hiding place.
aak'a-'aknobsBol:Kayon rumok.Tg:Maanay.Io:Naanay.Eg:The powder or small pellet like excrement of wood boring beetles or wasps.Antsegat 1Cls. synmarpokRelrumuken
aalmidunen'a-'`al-mi-du-n`ɘnFromalmidunenadjBol:Abel o seket a matkap nin almidunen o paksiren sa pangngusar nin gawgaw o sinapit nin linugaw.Tg:Aalmirulin.Io:Aalmiduren.Eg:Fabric or clothing requiring starching.
abab'`a-babnBol:Si matib'ey a parti nan ungot a nakaigaletan nin bunot tan laman.Tg:Bao.Io:Sabot.Eg:The shell of a coconut.whungotRel. tobunot1laman 2.2specbitakan
ababo'a-b`a-bo1+abababoFrombaboadj1Bol:Animan a ambo' nin ararem bilang sa taaw, ubot, sugat tan raruma et.Tg:Mababaw.Io:Narabaw.Eg:Shallow, said of the sea, a hole, cut or wound.Antararem 1kantilado2Bol:Kurang sa masadag a pakatanda', pakataros, didikasyon o dibusyon.Tg:Mababaw.Io:Narabaw.Eg:Lack of depth in knowledge, understanding, commitment, etc.Antararem 1.1Cls. synparawpawDer.ababwenkaababwanumababo
ababo a lwa''a-ba-b`o 'a lw`a'id. oflwa'phrTg:Mababaw ang luha.Io:Narabaw ti lwa.Eg:To be prone to crying, the tears are on the surface and about to come out at the slightest thing.
ababwen'a-bab-w`ɘnFromababovoBol:Andi' gaw'en nin ararem.Tg:Babawan.Io:Rabawan.Eg:To make something shallow.Antararmenpaararmen
abagat'a-b`a-gatn1Bol:Si bandan panrupan nin bagatanan.Tg:Timog-kanluran; habagat.Io:Abagatan.Eg:Southwestern direction.clfdiriksyonRel. tobaytanpanrupantimog2Bol:Si siri nin nangibwat sa panrupan nin bagatanan. nin mangawit nin rapeg.Tg:Habagat.Io:Abagat.Eg:A wind from the southwest that brings rain.
abagatan a baytan'a-ba-ga-tan a bay-tanid. ofbaytanphrBol:abagatan.Tg:Timog-silangan.Io:Abagatan.Eg:Southeasterly.whdiriksyonCls. synmamatimog
abagay'a-ba-g`ayintrjoldBol:Ibalikas yayti nin pangibusngaw nin kaingaran a napirdyan no main nin na'met o nakasa, o no naima-ima sa inilalwan.Tg:Sayang.Io:Ilala.Eg:An expression of vain regret or despair over something or someone wasted or lost.Cls. synsayang 2Der.abagayenmaabagay
abagayen'a-ba-ga-y`ɘnFromabagayvoTg:Halaga.Io:Ipateg; amuogen.Eg:To appreciate something.
abaho'a-b`a-hoSpabajodown, below1voldBol:Kumayupa' sa ruran.Tg:Bumaba; umibis.Io:Bumaba; agdissaag.Eg:To come down from something such as a tree, or a vehicle.Cls. synkumayupa'umarawas2voldBol:Kumayupa' o gumuda a prisyo nin bubagay bilang sa ungot, kupras, tan raruma et.Tg:Bumaba.Io:Bimmaba; binasit.Eg:To go down in price..Cls. syngumuda3intrjoldBol:Abaho, sarita' yayti nin usaren nin pammatalad no main nin bagay a nanabo'.Tg:Abaho.Io:Abaho.Eg:Used as a warning to watch out for something falling.
abaka'a-ba-k`anBol:Sayay mula a mabyay sa madutak o madu'mel nin lugar a bara'mon batag a bakas na tan say lanot nin pala'pa' tan upas na ket gaw'en nin bag, tsinilas, kupya' tan raruma et.Tg:Abaka.Io:Abaka.Eg:Abaca, a plant or its fiber that looks like a banana plant and grows in wet areas which is cultivated for its fiber which is known worldwide as Manila hemp.
abakada'a-ba-ka-d`aTgabakadanBol:Litra a naunong sa alpabiton Tagalog.Tg:Abakada.Io:Abakada.Eg:The former romanized order of the alphabet for Tagalog.Cls. synalpabito
abako'a-ba-koSp`abaconoldBol:Saya nin agamiren a main nin malilimpek a sinuluy-suloy nin ipakudras nin ipasu-pasubli' nin usaren sa pammilang uno pangngakay nin aritmitik.Tg:Abako.Io:Abako.Eg:Abacus.