Tagalog - Bolinao


w


wagwagwagwag 1
wagwagwagwag 2
waks (Eng)lilin
waksiwilik
wal^aabsint
wala na sa panganibsalbador
wala sa ayosyugo'makulkol
wala' nang pag asatudas
walag kabuluhanugya' 1.1
walang alinlanganmainum'ay
walang asawasultiro
walang ayosidadausag
walang bayadlibri 1.1
walang buwandelemlesek
walang direksyon ang buhaytiwawer
walang dudasapo
walang ganasalmeng
walang ganang kumainmadadil
walang ganang kumaindadil
walang gawa'bulakbol
walang gulatbayani 2
walang halagasirbi 1.1
walang hawakkalla gamet
walang hinto'tegen 1.1
walang hiyabastos
walang hiya'salbahi
walang ingatmambungatitali'dak
walang ingaymakaklek
walang ingay walang kibo'matinek
walang isipa't gawaruyeng
walang itirai'pos 2
walang kabuluhanmangmang
walang kalatismakaklek
walang kamatayanpatiti 1.1
walang kasalananinusinti
walang katapusankala'pusan 1.1
walang kibomampisasaet
walang kwentang halamandikot 1
walang lakaskumapoy
walang lasamatab'ang