Tagalog - Bolinao


u


ubasubas
ubimuradoubi 1dioscorea alata
ubod ng kahoysegat 1
ubosupusenFromupos
ubukodisyay 1From*syay
ubusinka'pusenFromka'pos
ubusing lahatlibawenFrom*liba
ugal`ipigagawa'Fromgawa'
ugaliinugalienFromugali'
ugaling batainaanakFromanak
ugat ng dugoartirya
ugitulin
ugoyta'yon
uhalesuhalis
uhawlata'
uhaydayami
uhayaday
uhogungey
uhog sa taingaleyekenFrom*leyek
ukitsukit
ukitinsukitenFromsukit
ukodsumulotFromsulot
ukol sa DiyosmasagradoFromsagrado
ukoyukoy2
ukupa*ukupa
ukupahanukupawanFrom*ukupa
ulaminkunaenFromkuna'
ulanrapeg
ulan pagkatapos ng initrapeg ka'tisay. ofka'ti
ulap na may kasamang ulan*nimbo
uldog isang klasing palay na walang balahibouldog
ulikbaulikba
ulilaulila
ulilasigpot
ulinguring 1