Tagalog - Bolinao


s


s sira-sira'kagkag
sa aba koundo'
sa akinkongkoFromko
sa aminkomiComp. ofmi
sa aminikontaFromta1
sa amin itoikomiFromkomi
sa atinkontakontamoFromtamo
sa ayossa lugarid. oflugar
sa baba'luslos
sa bandadamir
sa bandang hulimasusuyotFromsuyot
sa dakong kanluranuksidintal
sa dalikinadali'Fromkadali'
sa darating naadapen 1.2Fromadap
sa gayonno wanin edetsay. ofedet
sa gayonedet 2
sa halipedet 1maimbisFromimbis
sa halipno kai edetComp. ofno kai
sa halip naimbis
sa harap niadapan1 2Fromadap
sa hinaharapli'
sa ilalim ngsirong 1.1
sa ilalim.sirong 1
sa inyokomoyoFrommoyo
sa isang bandaanamaet 2Fromana
sa isang taon namantinaonFromtaon
sa iyoikomo 1FromikonmokomoComp. ofmokumo
sa kanilaikonraFromkonrakonraComp. ofra
sa kanila yanikonraFromkonra
sa kanyaikonaFromikonkonaComp. ofna
sa katapusankabwatbwat
sa kayikoni
sa kundisyongdapot no
sa lalamunan habang umiinomarekeek
sa loob ng isang LinggomanglinggoFromlinggo
sa lugarsa lugarid. oflugar
sa makatuwidedet 1
sa oras na iyonsin sain 1say. ofsain
sa pagitan ngpibutlayanFrombutlay
sa palagay koangangkoComp. ofangan
sa panahong iyonsin sain 1say. ofsain
sa silongsirong 1
sa simulakagindatanFromgindat
sa tabing paa ng nanganganakmanuydanFromtuydan
sa tantiya kobara'koid. ofbara'
saabakoundo'
saanadti 1