Tagalog - Bolinao


p


p-aalangan*daep
paaayi1
paa ng baboy o bakasiki
paa ng baka o baboypapataenFrompata'
paa ng pawikanpawar
paa tulad ng sa alimango at alimasaggarawagaw
paabantihinpaabantiwenFromabanti
paagusinpaagusenFromagos
paakyattangkar
paala alatumbalak
paalipinpaaripen 1Fromaripen
paalisin ang mga langawpawaganFrompawag
paaliwpakuyongFromkuyong
paalsahinpakbwenFrommakbo
paamuhinpaamuenFromamuen
paamuyinpaangutanFromangot
paanantuydan
paandarinpaandarenFromandar
paanopa'no 1Fromno
paano kayapa'no bale'id. ofbale'1
paano kungsapa nosay. ofsapa
paano ngapa'no edetid. ofpa'no
paano?pa'no 1Fromno
paanyayamakasagyatFromsagyat
paatrasinpaanunurenFromanunor
paaurulanpanganupanFrommanganop
pabab^amamakayupa'Fromyupa'
pababakumayupa'Fromyupa'paidarusdosFromdarusdospalusongFrom*lusongA downward action, decent
pababa'kayupa'
pababa'ipakayupa'Fromyupa'
pabago-bagokapritsusa
pabagsak na ibinaba*kanseg
pabagsakinisaltekFrom*saltek
pabahalainpaaburidwenFromaburido
pabaka-sakaliparbenganFromparbeng
pabalik balikuyuuyo'
pabalikinpasublienFrom*pasubli'
pabaliktadnatalimbwagFromtalimbwag
pabalinginbirngenFrombiring2
pabangoagwa
pabangopabangloFrombanglo
pabanguhanbanglwanFrombanglo
pabaryahansuklianFromsukli'