Tagalog - Bolinao


p


pagbindisyonpamindisyon
pagbiyakpamimisi'
pagbobotohaniliksyon
pagbotohanbyumbo
pagbubuhatpangangalsa
pagbubulaklakplurikultura
pagbubulay-bulaymiditasyonmaisip-isip
pagbubuyosugsugen
pagbuhatpangangalsa
pagbulay-bulayanmampanguma'meng
pagbulong-bulongngumuro
pagbuntunanmaipapas
pagbyahepagbyahi
pagdaaanandumalan 2
pagdaan sa gitna'talaktaken
pagdaanandalanan 2
pagdadaanmasulpot
pagdadalahinmangaryada
pagdadalawang isippagdwadwawan
pagdadamutanpisisibletan
pagdakilatandudo' 2
pagdakotpangakrop
pagdapakalulukob
pagdaragatkatataaw
pagdaralita'kaidapan
pagdatalirarate'
pagdatingirarate'
pagdawidumawi
pagdidibusyonpagdidibusyon
pagdidikit-dikitmamutapot
pagdidisisyonpagdidisisyon
pagdikit-dikitinatip-atipen
pagdikitinmamiraip
pagdirigmapigigira
pagdiriwangpangisilibra
pagdududapagdwadwa
pagdugtongpanuldong 1
pagdugtong-dugtunginpisusuldungen
pagdukotmandurukot