Tagalog - Bolinao


p


pag-andarkaandar
pag-angkintungtong 2
pag-apatinpi'paten
pag-aralinpag'adalen
pag-asapruspik
pag-asikasopammaga
pag-asinanpamalaraan 1
pag-atakipangataki
pag-awitpanganta 2
pag-ayawandi' 2
pag-ehersisyopag'ihirsisyo
pag-ibigado'amor
pag-igibinmampamatago'
pag-ihawanpamayawan
pag-ihi ng matamisdiabitis
pag-iigibanpanaguan
pag-iimbotinaagom
pag-iingatkaiilag
pag-iintindihanpitarusan
pag-iisa ng lalaki at babaemiubet
pag-iisa ng mag-asawa*(ubet)
pag-iisang dibdibpakiasawa
pag-iisipmaisip-isip
pag-iisppiisip
pag-iklikumalas
pag-ilingpeyeng
pag-indayog ng brasokauundawid
pag-ingatanpakandaen 1
pag-intindiasikaso
pag-isahing dibidbkasalen
pag-isipanmampanguma'meng
pag-iwastalad
pag-obserbapamamantay
pag-ugolsustini
pag-ulitpaba'yuwen
pag-umpisahanpanaranaan