Tagalog - Bolinao


n


na kayokamoynaid. ofkamo
na kutsilyokya'
na nagingsinan2
na ngaedet 2
na sa ayosmasin'epFromsin'ep
na silawsilaw2
naaamoymaangotFromangot
naaayon sa batasligal
naagahannasakbayan 1Fromsakbay
naalaalapanemtemanFrompanemtem
naalismabaw'asFrombaw'as
naalis agadrimpasFromripas
naalis ang ibamabaw'asanFrombaw'asan
naanayrumukenFromrumok
naanimayatabFromyatab
naanyayahankumbidado
naanyayahanmasagyatFromsagyat
naapektohanapiktawanFromipikto
naapektuhanmaapiktawanFromipikto
naayon sa kagustuhankumpruntado
nababagaykabagayanFrombagaykumana'From*kana'The internal reality of something.
nababaluktotmapiklu-piklo'Frompiklo'
nababaluktotdilastikoFromilastiko
nababanatdilastikoFromilastiko
nababasamabasa-basaFrommabasa
nababatidmalingat 2From*lingat
nababayaranmabayadanFrombayadan
nabagomaigamerFrom*gamer
nabagsakibagsakFrombagsak
nabagyomabagyoFrombagyo
nabal^i na sanga ng kahoymaspalFromsupal
nabaldamabaldaFrombalda
nabaliktadrusngitalimbwag
nabaling ang pansinribang
nabaliwnaluangFromluang
nabalomabaloFrombalo
nabalot ng galisringgos
nabalutan ngkubri
nabanlianmadunglusanFromdunglos
nabansotteytey