Tagalog - Bolinao


n


nagmyembromagmyimbro
nagngalitmigeget
nagniningningkidla-kidlap
nagpababadpabarbar
nagpabigtipaibitay
nagpadugomamadaya'
nagpahiramipable'
nagpakabab^anipamaayupa'
nagpakasalpakasal
nagpalakimangalugalo
nagpalasingnikabok
nagpalit ng balatluspok
nagpaluwalabunado
nagpapaanakpartira
nagpapagawa'mamagwa'
nagpapainitparangrang
nagpapakatimakagate'
nagpapalalomakaluod
nagpapalamigmampiparay'ep
nagpapalu'anmampibalbalan
nagpapaluanmiambakan
nagpapasiglaparigsawen
nagpapasikatmagpasikat
nagpapasikatmipasirayo
nagpapatawamamaka'lis
nagpapatayanpinnatyan
nagpapatigasanmampipatib'eyan
nagpapatupadmampamatukid
nagpapayamanpipayaman
nagparinigpada'gisan
nagpasalamatnikisalamat
nagpasamanipalamo'
nagpataninipapa'sekan
nagpatimogmamagatanan
nagpupuriraywen
nagpustisonipustiso
nagputukantinumra-tumrak
nagsabunutangunuten 1
nagsaingmakasa'pang
nagsasalubongmisu'palit
nagsasawamipasawa'
nagsigawanmampiburyawan
nagsimangutanmimurngutan
nagsisigarilyomaninigarilyo
nagsisigawanmi'yaganmi'batan
nagsisigawankyawkyawani'yagan
nagsisinaluduhanmisaludwan
nagsisindakumagsa-agsaw