Tagalog - Bolinao


n


nag-aalis ng peklatsibo de matso
nag-aaniyumatab
nag-aaralmag'adal
nag-alinlanganpagdwadwa
nag-iisauniko
nag-uusap ng sabay-sabaymikulinyam
nag'lilihimanginaw
nag'ubusanmi'pusan 2
nag'uunahanmiu'nawan
nagaasinsoumasinso
nagabubulaklak na niyog at maismamari-pari
nagagalakrumiriket
nagagalawmakagulapay 1
nagahiruyroy
nagamitkunsumo
nagaposmaberber
nagasgasmaas'as
nagastosanmagastusan
nagawamagawa' 2
nagbabadya na may bukal ng tubig sa lugar na itobikal 1
nagbabagang kahoyaluten
nagbabanggaanmibanggaan
nagbabawalpangiyawa'
nagbalikanpisublian
nagbantay ng bahaytumawo 1
nagbarilanmipalsutan
nagbibigaymammimi
nagbibigay dilimmakapadedlem
nagbibigay na walang bayadmamadawat
nagbibigay pagodkapagalan 1
nagbibigkis ng magey na umaabot sa bigat na 50 kilospamardo
nagbibilikumprador
nagbibinatatumububa'yo
nagbibitbitanmibitbitan
nagbigtipaibitay
nagbubulag-bulaganmibulag-bulag
nagbubulong bulongngumuro
nagbubumbahanbumbawan 2
nagbubunotanmigunutan
nagbulyawanmiburyawan
nagdadabogkudag-kudag
nagdadalang-taomabuktot 2mabuktot 1
nagdadaldalmilabid-labid
nagdadaldal sa isat isamipadukaan
nagdadaldalanmipadukaan
nagdahilanrumason
nagdatinganrumate'-rate'
nagdideliryokumbulsyon