Tagalog - Bolinao


m


magbalimagbali
magbaliksublien
magbalotisukbot
magbalsemagbalsi
magbanatmangatkat
magbangka-bangkamagbira-bira
magbangkeromangripay
magbasamamasa2
magbayad ng buwisbuisan
magbaybayilitra
magbayotaltagen
magbayo ng palaymanaltag
magbibisyobisyuso
magbigaybyan
magbigay babalapau-pau'nawan
magbigay buhaymaibyay
magbigay galakpakaliwaliwawan
magbigay hatolmanintinsya
magbigay katahimikanmamitinek
magbigay ng espasyodumistansya
magbigay ng ginhawamanguyong
magbigay ng karapatanisuyo'
magbigay ng liwanagpalawayan
magbigay ng pagsisilbimangisirbi
magbigay ng sakit ang mga demonyopaduksa'
magbigay ng sama ng luobmanguya'yan
magbigay ng tabaccomamatabako
magbigay testimonyamamatutuo
magbigti'paibitin
magbiladbuyaken
magbimpomidimpo
magbintangmamarsa 2
magbir^oigaraw
magbiro'kigaraw
magbitaklumtak
magbitaminamibitamina
magbitbitmampibitbit
magbithayyakayaken
magbitiwgumlat
magbiyahemagbyahi