Tagalog - Bolinao


m


mag-inarteumang'ang
mag-ingatpakanda'
mag-ingaygumargar
mag-ipit ng buhokmiaguhilya
mag-isabukod
mag-isipmangisip
mag-iwan ng bakatdakat-dakat
mag-iyakanmiakisan
mag-ngalit ang mga ngipingegetan
mag-oditmag'awdit
mag-operamangupira
mag-ubosmangi'pos
mag-ulammangna'
mag-ulingmanguring
mag-umpisatumarana'
mag-umpisadumali
mag-upamangupa'
mag-upakpagor 1
mag-utangmangutang
mag-uwianmagritira
mag'agahanmamuklas
mag'aksaya ng panahon sa trabahomatayam
mag'alis ng laman ng niyogmanukit
mag'almusalmamuklas
mag'amamitraama
mag'apomangapo 1
mag'galitmipasager
mag'inamitraina
mag'umpisaitarana'
mag'unanmialunan
mag'unatmangnatnat
mag'uunahanmiu'nawan
magaumnal
maga'baya' 1
magaan ang loobmadamir
magaananmay'anan
magagamitikuri
magagamotmatambar 1
magagandamabista