Tagalog - Bolinao


m


mabah^omasangor
mabahalaumaburido
mabaho at malaking sugatkating
mabait na magsalitakauyamuan
mabalakubakmarikrik
mabalammabalam
mabalanimamadawi
mabalatanmalupisan
mabalimabari'
mabali'sumpal
mabalikanmapasublian
mabalikatmabalanga
mabaliwmagmuryo 1
mabaliwwmaluang
mabalotmabarkot
mabalutanmapunggos
mabanosbanos
mabanggamadu'pag
mabanggitmangibalikas
mabangisbarumbado
mabangkarotamadispalko 1
mabangonmabangon 1
mabangong amoyayamuom
mabatidmatandaan
mabatidtandaen
mabato na lugarkabatwan
mabawasanmakurangan
mabawimabawi'
mabayabangmipaong
mabentamalako'
mabibilogmatibukley
mabigatmabyat 1
mabigat ang kamay kung manakitrapas
mabighanimamadawi
mabigkasmaisarita'
mabiglamaka'ngap
mabigomasaew
mabiktimamabiktima
mabilangmabilang
mabilanggomapriso