Tagalog - Bolinao


m


magbaliksublien
magbalotisukbot
magbalsemagbalsi
magbanatmangatkat
magbanlawmangalinday
magbangka-bangkamagbira-bira
magbangkeromangripay
magbangkomangibangko
magbasabasawen
magbayad ng buwisbuisan
magbaybayilitra
magbayotaltagen
magbayo ng palaymanaltag
magbelomibilo
magbibisyobisyuso
magbigaybyan
magbigay babalapau-pau'nawan
magbigay buhaymaibyay
magbigay galakpakaliwaliwawan
magbigay hatolmanintinsya
magbigay katahimikanmamitinek
magbigay ng espasyodumistansya
magbigay ng ginhawamanguyong
magbigay ng karapatanisuyo'
magbigay ng liwanagpalawayan
magbigay ng pagsisilbimangisirbi
magbigay ng presyomamrisyo
magbigay ng sakit ang mga demonyopaduksa'
magbigay ng sama ng luobuya'yanen
magbigay ng tabaccomamatabako
magbigay testimonyamamatutuo
magbigti'paibitin
magbiladbuyaken
magbimpomidimpo
magbintangmamarsa 2
magbir^oigaraw
magbiromangaraw
magbiro'kigaraw
magbitagmangla'wan
magbitaklumtak
magbitaminamibitamina