Tagalog - Bolinao


m


magbiyakmamisi'
magbokalmagbukal
magbubo'i'met
magbuburdamammurda
magbuhosmampibusbos
magbuhos ng buong pag'iisipipasayay kaisipan
magbukaibuka'
magbukasmiabri
magbukayomamukayo'
magbukodpaipurok
magbulakbolmagbulakbol
magbulong-bulonganmampiaanasan
magbulonganmampiaanasan
magbulongbulongmibere-bere 1
magbulsaibulsa 1
magbulunganmianasan
magbuluntaryomagbuluntaryo
magbunotmanutdot
magbuntalanmipunitigama'
magbuntisgumuktot
magbuntong-hiningasuma'wet
magbuokadinepan
magbutasmibutas
magbutomamutos
magbyahepagbyahyen
magbyolinmamyulin
magdaanmapalabas
magdadaldatarabtab
magdahilanmaibada'
magdaingmamalig
magdalamangi'ras
magdalagagumalasang
magdalakdakmamasedsed
magdalang-taogumuktot
magdamagmikakayabi
magdamamyan sa hirap at ginhawamakapidamay
magdamdammagsinter
magdamitmiaysing
magdamutanmisisibletan
magdasaldumasal
magdasalpasisinga'do
magdasal ng rosaryorusaryo
magdebosyonmagdibusyon
magdekorasyonadurnwan
magdemandamagdimanda
magdepektomagdipikto
magdesisyonmagdisisyon