Tagalog - Bolinao


i


ikamamatayipati
ikampayundawid
ikandadotalakan
ikandadoitalak
ikapitoikapito
ikasakasa2
ikasampung bahagikakapulo'
ikatakotikali'mo
ikatatlomaipitlo
ikatloikatlo
ikatlong bahagikakatlo
ikaw ang pumili para sa akinipamili'
ikiligpitikisapat
ikinababahalakasalakan
ikinabubuhaypagkakabyayikabyay
ikinahihiya'mading'eyan
ikinakalatmangitayak
ikinalatiwalak
ikinalat-kalatirarangsaw
ikinamataynikamati
ikinamataymakapati
ikinandadokandadwan
ikinargaikarga
ikinasasayakaririktan
ikinawala ng kayamananmaluspak
ikintaladalan 1
ikinukuskosiludalod
ikinuskosrasrasen
ikiranpudunan
ikisunodikitumbok
ikitidiyakipot
ikorralisirong
ikot-ikutintursye-tursyen 1
ikotan ng gulonglubong
ikribyenteiskriba
iksakto sa linyapanaltal 2
ikulaigawgaw
Ikumpirmapa1 1
ikunsultaikipa'no
ikurotikdot