Tagalog - Bolinao


d


dukh^apubri
duklaynirag'om
duklay ng niyog o sagingpala'pa'
dukumentopapilis
dukutinkidnap
dulang lamesadulang
duldolsindol
duldulinsingdulen
dulingpangkis
dulingduling
dulo ng mesakabisira
dulo ng paatuydan
dulo ng sanga ng kahoysuroy
dulo ng telapingit
dulo ng uloulwan 1
dulong harapan ng bangka o barkodulong
dumaan ng walang paalamtalaktak
dumaan sa daan na papunta sa kaliwamamawiri 1
dumaan sa gildrigri-rigrig
dumaan saglitdumalikdik
dumaan-daanasak-asaken
dumadagundongdumanurdor
dumadaingkaaay'ay
dumadalo sa konperensyakunpirinsyantis
dumadalo sa pagtitiponkunpirinsyantis
dumahakkateterak
dumakdaklumabid
dumaklotmanamsam
dumalagadumaraga
dumaloumatindi
dumaloatindiwan
dumalo sa isang kasiyahankibansal
dumalo sa kainankipunsya
dumalo sa konperensiyamakakikumpirinsya
dumalo sa pigingmagpunsya
dumaloykumayam 2
dumamaykiranod