Tagalog - Bolinao


a


ano ito?ansitiComp. ofsiti
ano yanansiinComp. ofsiin
ano yun?ansitawComp. ofsitaw
ano?ah 2
Ano?ani 2
anodanor
anodmaanorFromanor
anokruyroy
anonasanunasAnnona reticulata.
anong nagawamangnoFromno
anong nangyarimangnoFromno
antasgrid 1
antas ng pagkakahiligkairayan 1Fromiray
antay muna*tapo
antenaantina
anteohosantyuhos
antigoantigo
anting-antinganibanting-anting
antiparaantyuhos
antokyepyep
antokinmiyepyepFromyepyep
antukinma'lek 1Fromelek
antukinmakaka'lekFromkaelek
anu-anoani-aniFromani
anudmaanorFromanornaanudnapaalis
anumananimanComp. ofaniman 1
anuman ang mangyaripakapa'nuwanFrompa'no
anumang bagay na pampainit ng ulopamasagerFrompasagren
anumang bagay na tumaasmamauli'Fromuli'
anumang bagay o ginagamit para makita ang pagkakaibapakaipurukanFromipurokpangidumawanFrommangidumawan
anumang ginagamit na pampakintab ng buhokipo
anunsiyoanunsyo
anunsyoprupaganda
anyayakumbida
anyayahankumbidawenFromkumbida
anyobakas
ang Diosmammarsa 1Frommamarsa
ang ginawa sa paglilines ng isang bagaynipakaringgasFromringgas
ang ibigaymaibiFromibi
ang iyoikomo 2Fromikonmo
ang kapuluang Pilipinaskapuru-puruanFrompuro'
ang lumalangmammarsa 1Frommamarsa
ang lumikhamammarsa 1Frommamarsa
ang maykapalmammarsa 1Frommamarsa
ang mga itosaytiComp. ofti
ang mga iyansarainComp. ofsara3