Ilocano - Bolinao


u


uary no kastapiro
ubak ti sabaupas
ubanuban
ubanenubanenFromuban
ubasubas
ubbabibi
ubbaenampupo
ubbogsubor
ubbog susosabaw susoid. ofsuso
ubing-ubingapak
ubraenubrawenFromubra
udangalaipadawPanaeus spp.urang a kumpasanunspec. comp. form ofurangPanulirus ornatus (rock lobster green, spotted white); panulirus versicolor (rock lobster plain green); panulirus longipes(rock lobster red).urangMetapenaeus spp.
udang nga adda kumpas naurang landok
uddangkudag
ugalyenugalienFromugali'
ugasuyas
ugatvenas
ugedgurit
ugsauysa 1id. ofuybon
ugugenkalugenFromkalog
uhauha
uhalesuhalis
ukasgaygay
ukislupis
ukis kayoubak 1
ukis ti niyogbalanet
ukomenukumenFromukom
ukradbuka'
ukradenibuka'Frombuka'
ukradenbukaenFrombuka'
uksot*uyos
ukupa*ukupa