Ilocano - Bolinao


s


sa pipisita ti maysamamisitas
sa-dwantaguen
sa-lotaruko
sa-lutenarukwen
sa-wensaritaen
sa'dwentagu'nen
sa'gidpada'gis
sa'lutenpiaruko
saasaa
saan a mabalinimpusibli
saan a nadiosanumbo' nadyusan
saan a tamingenpauryan
saan ayaudin
Saan aya?Kai para?
saan gan makikanunonprutista
saan mangidayawmangibilang
saan ng makasardengmisasaet 1.1
saan nga agbalinpalyado
saan nga agtuboperper
saan nga ammo no ania ti aramidentaratara
saan nga asikaswenpauryan
saan nga diketlubag
saan nga dumakkelperper
saan nga gastawenipundo 3
saan nga hustokabiso'abas 1
saan nga husto ti ayos ken haan husto ti lugarmakiwas
saan nga kapagpyaanmalamang
saan nga kargaanbakantiwan
saan nga kumanunongmaikuntrakuntra
saan nga kumanunungsubaen 1
saan nga kuntintoriklamo
saan nga kutyenipundo 3
saan nga maakoipwira 2
saan nga maalispirmaninti
saan nga maasikasomapauryan
saan nga maawatipwira 2
saan nga mabalinmaiyawa'
saan nga madaermakilas
saan nga madlawdismulado
saan nga makaaw-awatanted a pakataros
saan nga makan ti asokai ma'kan aso
saan nga makapagsaomaumel
saan nga makarisistimipu'talek
saan nga makasaotunoy 1.1
saan nga mamakawanbinggatibo