Ilocano - Bolinao


n


nana
na isudanasara1
na isunanaya1
na kaminakami
na lagippanemteman
na'nag nga olo ti imunami'sok
naabak unay nga agusarmabuslon
naabutanmaabutan
naadatmaadat
naagapmasarap 2
naagawamaseseg
naagawasumeseg
naagosmabuos
naakilismaayakir
naakusarakusado
naalanuta 3
naala aminmakirat
naala iti saritamapalming
naalagamaalaga
naalawmagargar
naaldawanmaawrwan
naaliantiming
naalipungetmasagermaisesnep
naalisanmaglatan 1
naalistomatalabit
naalonmadaluyon
naalumamayuyamo'
naalumamay nga panagsaokauyamuan
naalumanaymaalumamay
naamaannaamawan
naamengkudisya
naamogmadyang
naampangsaligagaw
naampogmaampog
naan anomangno
Naanacan.maararakan
naanadmadangka'
naanad iti panag'gastokasimpitan
naanakmaanak
naanayaak
naanay nga kayomarumok