Ilocano - Bolinao


m


ma'nagmanabo'
maabakmadaeg
maabilidadmaabilidad 1
maabswiltomaabswilto
maadaan koma ti namnamamain ilalo
maadaan ti dadaelmasidaan
maadalmural
maagasanmapaanda'
maagrabyadomaagrabyado
maaksidintimaaksidinti
maalilawmalingo
maalisangalten 2
maaltutanmakabelbel
maamuganmaamugan
maan-anunganpaduksaan
maang-angsankabsatan
maangotmakaangot
maanusanmaanusan
maaplaganmaapinan
maara-aramidmagawa' 2
maaramidmangyadi' 1
maarikapmaarikap
maarku-arkusanmaarku-arkusan
maarkusanmaarkusan
maasamaasa'
maatates
maatiwmadaeg
maawanmaparot
maawanan iti ganastumab'ang 2
maawanan nakemtumapo' a nakem
maawanan ti danummabrangan
maawanen ti banglomibawbaw
maawismaubo
maawismadamba 1
maay-ayomaayat
maay'ayomakuyong
maayatanmagustwan
maayayomaubo
maayayo gapo iti napintas nga sasaomaayat
mababainerpeerpes