Ilocano - Bolinao


m


ma'nagmanabo'Fromnabo'
maabakmadaegFromdaeg
maabilidadmaabilidad 1Fromabilidad
maabotabuten 2Fromabot
maabswiltomaabswiltoFromabswilto
maabutanmabutbotFrombutbot
maadaan koma ti namnamamain ilalosay. ofilalo
maadaan ti dadaelmasidaanFrommasida'
maadalmural
maagasanmapaanda'Frompaandaen
maaksidintimaaksidintiFromaksidinti
maalilawmalingoFromlingo
maalisangalten 2From*galat
maaltutanmakabelbelFrombelbel
maan-anunganpaduksaanFrompaduksa'
maanusanmaanusanFrommaanos
maang-angsankabsatan
maangotmakaangotFromangot
maaplaganmaapinanFromapinan
maara-aramidmagawa'-gawa'Frommagawa'
maaramidmangyadi' 1Fromyadi'
maasamaasa'Fromasa'
maatates
maatiwmadaegFromdaeg
maawanmaparotFrom*parot
maawanan iti ganastumab'ang 2Fromtab'ang
maawanan nakemtumapo' a nakemsay. ofnakem
maawanan ti danummabranganFrombrang
maawanen ti banglomibawbawFrom*bawbaw
maawismauboFrom*ubo'
maawismadamba 1Fromdamba
maay-ayomaayatFromayat
maay'ayomakuyongFromkuyong
maayatanmagustuwanFromgustwan
maayayomauboFrom*ubo'
maayayo gapo iti napintas nga sasaomaayatFromayat
maayayo gapo iti napintas nga sasaomaayatFromayat
maayayo gapo iti napintas nga sasaomaayatFromayat
maayayo gapo iti napintas nga sasaomaayatFromayat
mabaelanmababa'Frombaba'
mabaelantudyo'