Ilocano - Bolinao


k


ka'nakanka'nakanFromanak
ka'noka'no 1Fromno
ka'nomaka'noFromka'no
kaaalis iti sabali nga lugarmigrasyon
kaababakaantedanFromkaanted
kaababaanminimon
kaababawankaababwanFromababo
kaadduanpanay
kaadokagulpiFromgulpi
kaadu ti nataymurtalidad
kaadwannurmal 1
kaadwenka'bawenFromka'baw
kaakabaankaagabaanFromagaba'
kaakikidankaakiputanFromakipot
kaakonaynayasistinti
kaal-alakakalapFromkalap
kaal'alis dakapangiyalisFromiyalis
kaalaskaduka'Fromduka'
kaan nga kaankisam-kisamFrom*kisam
kaarrubakabaraybayFrombaraybay
kaarubakaabayFromabay
kaasyanmaka'dwanFromka'dwan
kaasyan na kamikiryiliyson
kaatid'dogundoy
kaawaykuntraryo
kaay-ayamkaikapFromikap
kaayan-ayatinamuradoSpnDamor
kaayonmaiayonFrommiayon
kaba'yankabbayanFrombayi
kaba'yan nga ogsauysa 1.1id. ofuybon
kababakaarawasFromarawas
kababaketan aminsangkaakulawanFromakulaw
kabadanganalalay