adyan'a-dy`anPerf.inadyanFromadivlBol:Kai ya nin pa'kit a sayay tawo sa sayay tawo nin mako kona o syay gagaran ma'kit.Tag:Hindi pagpapakita ng isang tao sa taong naghahanap sa kanya.Ilo:Saan nga pagpakita iti maysa a tao kadagiti agbirbirok kanya na.Eng:Hide someplace from someone.Der.aadyannaadyannangadyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *