abagay'a-ba-g`ayintrjoldBol:Ibalikas yayti nin pangibusngaw nin kaingaran a napirdyan no main nin na'met o nakasa, o no naima-ima sa inilalwan.Tag:Hinayang; panghihinayang.; Sayang!Ilo:Ilala; kailala.; Kailala; kailala pay!Eng:An expression of vain regret or despair over something or someone wasted or lost.synsayang 2Der.abagayenmaabagay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *