*abrigwar'ab-rigw`arSpnabrigarto wrap up, to shelter, to protectvobsoBol:Mailiwa' o pag'iirgwan o mausisa' ya anaet a sayay bagay a nalingwanan o naiyator o naiyadi ana kumon bilang sa sayay niparsa konan sayay tawo o duka' a gawa' nan sayay tawo.Tag:Ungkat; halukay.Ilo:Arubusan.EngTo bring out into the open something that should have been left in the past.Der.abrigwarenkaaabrigwarmaabrigwar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *