abusado‘a-bu-s`a-doSpn InflabusadaFromabusoadjBol:Sayay tawon kai magtanda’ sumunor o mangibilang sa no ani a manepeg o matunong o sa riglaminto. Kai na nin tanda’ a ima’nwen. Si sayay babayi nin rabay nay rabay na.Tag:Abusada, -o; mapagmalabis; mapagsamantala; abusera.Ilo:Abusada, -o; abusada; abusera.EngA person who is unrestrained by rules; one who goes beyond limitation; who takes more than necessary advantage of a situation.Cls. Synbutangiromatonsiga’siga’Der.maabusadomampagabusadomiabu-abusado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*