abusado, a'a-bu-s`a-do'a-bu-s`a-daSpnabusadosmart, sharp, abuserFromabusoadjBol:Sayay tawon kai mangibilang sa no ani a manepeg o matunong o sa riglaminto ket kai na nin tanda' a ima'nwen.Tag:Isang taong hindi mapagsabihan at mapagmalabis sa kahinaan o kabaitan ng iba.Ilo:Maysa tao nga saan nga mabagbagaan ken bulunen na iti kinakapsot ken singpet ti kapada na a tao.Eng:A person who is unrestrained by accepted procedures or advice and takes advantage of a situation.Cls. Synbutangiromatonsiga'siga'Der.maabusadomampagabusadomiabu-abusado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *