anted‘an-t`ɘdadjBol:Ambo’ nin anro bilang sa aysing, sukat nan sayay bagay, tan raruma et o ambo’ nin ma’teng alimbawa’ panaon. Tag:Maikli; maigsi.Ilo:Ababa; nakiting.EngShort.Der.anenentedannentedantedenkaantedmapaantedpaantedenpangantedsangkaantedanumantedid.anted a pakaabot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*