abay‘`a-bayn1Bol:Sa dani nan sayay tawo o bagay.Tag:Tabi.Ilo:Igid; dina.Eng:By one’s side; near one.2Bol:Sa rigrig nin baybay o raruma et ni raranom.Tag:Tabing dagat.Ilo:Igid baybay.Eng:Edge or margin (said of the sea, river, etc.)3TagBol:Babayi o lalaki nin umatindi nin tumulong no sirimunya nin kasal bilang saray manulsol nin kandila’ ran nubya tan nubyo, mangigalet nin bilo, mamuknol nin kurdon, tan raruma et nin gawa’. Tag:Abay.Ilo:Abay.Eng:A wedding attendant as best man, grooms-man, bridesmaid or maid of honor. Der.abay-abayanTo stay close by someone to serve as a support.iyabayFor someone to bring someone or something to the side or edge of something. To beach a boat, bring to shore.; Put alongside.kaabayA person that is along side.mag’abaycome alongsidemakaabaycame to shoremiabaypiabayenPag-abayin.umabayFor someone coming close by another or something.For people to come to shore maybe by swimming or on a boat or other sea vessel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*