bagatananba-ga-t`a-nannBol:Si diriksyon sa wanan no umadap sa liwaan nan awro; diriksyon a katben nan amyanan.Tag:timog; katimugan; sur.Ilo:Abagatan.Eng:South.Rel. toamyanansynsurDer.mamagatanan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *