abangan‘a-b`a-ŋanPerf.inabanganFromabangvl1Bol:Mamayad sa pangungusar nin sayay bagay bilang sa bali, ruran, DVD tan raruma et.Tag:Upahan; arkilahin.Ilo:Abangan, arkilaen.EngTo rent, e.g. a house, vehicle, DVD, etc. for one’s own use. Cls. Synupaan2Bol:Bayadan a anak o pursyinto nin utang nin kwarta bilang wadi’ 8% o 10%. Tag:Tubuan.Ilo:abanganEngTo pay interest on a loan.Der.ipaabangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*