malambotma-l`am-botDer. of*lambotvstBol:Kapapa’sar nin tanaman a say bulong ket marigsa tan birdi nin maong tan maksir ta mabistay katutubo’.Tag:Malago; mataba’; malusog na halaman.Ilo:Nalangto.Eng:Lush, growing thick and green.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*