ungot'`u-ŋotnBol:Tanaman a ata'gay tan say bunga na malilimpek tan say laman na maputi', gimmalet konan abab, main sabaw na ket masam'it. No matua a bunga na, yadyaden ket pespesen a gata'. Si prudukto a makalap konan siti say kupra; ipakri' a laman na.Tag:NiyogIlo:Niog.Eng:Coconut.Memababbunotbutayonglaman 2.2RelpapengDer.inungutanid.malago' ungottuba' nin ungot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *