babob`a-bon1Bol:Si adapan na sa ta'gay nin sayay bagay bilang wadi' lamisawan, kapakapa tan raruma et.Tag:Ibabaw.Ilo:Rabaw.Eng:The upper surface of something.Antsirong 1usokyupa'2Bol:Si tuktok o sangkata'gayan a parti nan sayay bagay bilang wadi' talugtog tan raruma et.Tag:Tuktok; taluktok; ituktok; kaitaasan.Ilo:rabaw; ngato; tuktokEng:The highest point or top.Reltuktok 1Der.ababoipababonakababopababwanpaibabopangibabopinababo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *