absint‘abs`intEngabsentvstEngBol:Kasa yay tawo sa matkap a kami’nan na bilang wadi’ klasi no mampag’adal ya, sa trabaho no impliyado ya, sa miting tan raruma et.Tag:Wala; liban; hindi dumalo.Ilo:Awan; langan.Eng:Absent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*