ta'gayt`a'-gayn1Bol:Iti sa tuktok o leas udino kai dungdungan no kikiten.Tag:Taas; sa ibabaw.Ilo:Akingato; ngato.Eng:The area above something; upstairs; top thing.Antyupa'Rellangit 1leas1.1nrareThe upper garment, blouse or shirt.genaysingCls. SynkamisitakimunaDer.ata'gayita'gaykata'gaykinamata'gay*pata'gaysangkata'gayantuma'gay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *