makakiampadma-k`aki-‘am-p`adPerf.nakakiampadFromkiampadvia1Bol:Magawa’ nin mako o kumadani nin iti sa riking nan sayay bagay o tawo.Tag:Makakaagapay.EngTo be able to come alongside something or someone.Cls. Synmakakidatigmakakipada2figBol:Makakipada konan sayay tawo o mapadawan yay sayay tawo sa kaungan o mababa’ nin gaw’en.Tag:Makakapantay.EngTo parallel or match someone in some way.Cls. Synmakakidatig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*