agamiren'a-ga-m`i-rɘnPerf.inagamirSpch var.agamirenenFrom*agamir1nBol:Animan nin bagay a usaren sa pagtatrabaho o pangngawa' nin bagay-bagay, pati say isulot o animan et.Tag:Kasangkapan na ginagamit sa gawain, isinusuot o atbp.Ilo:Gargaret a usaren no adda iti aramiden, mabalin nga isuot wennu usaren.EngAny useful article such as an implement, tool, utensil, including personal effects.Cls. Syninstrumintospecadadobatyabenengkardiromartilyomuwiblissapatos2voBol:Usaren yay sayay bagay bilang sa pakababa', pakayadi' o raruma et sa abas.Tag:Gawing kasangkapan ang isang bagay, o kakayahan, may masamang kahulugan.Ilo:Usaren ti maysa a banag wennu katon-uyan, madi iti kayat na saw-en.EngTo utilize something as a tool, with a negative connotation.Cls. Synusaren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *