ah‘`ahSpch var.a1intrj1Bol:Ibarita’ nayaytin sayay tawon main mairot nin man’ibibilin konan sayay tawo.Tag:Ha.Ilo:A; wen.Eng:An interjection used to emphasis an instruction.2Bol:Ibarita’ nayaytin sayay tawon rabay nan umanen nin nag’irgo a nibarita’ na ta kai na narnge’ nin mapalaway; ani? Tag:Ano? Ha?.Ilo:Ah? Anya?.Eng:What was it you said?synani 13Bol:Usaren yaytin pangibusngaw nin pakikumpurmi, nipaka’ngap, ririket, pakadismaya, sager, pagdudwadwa tan raruma et dipindi sa no pa’no a pangibalikas. Tag:A.; Ha.Ilo:A.Eng:An interjection emphasizing various feelings of wonder or joy or anger or surprise or disgust or shocked discovery, etc., in accordance with the context.Cls. Syntalaga 1say.O’ a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *