abaka‘a-bak`an1Bol:Sayay mula a mabyay sa madutak o madu’mel nin lugar a bara’mon batag a bakas na. Say lanot nin pala’pa’ tan upas na ket gaw’en nin bag, tsinilas, kupya’ tan raruma et nin ilako’ laluyna sa raruman nasyon.Tag:Abaka.Ilo:Abaka.EngAbaca; a plant that looks like a banana plant and grows in wet areas which is cultivated for its fiber.Relbatag2Bol:Say maipada sa amagey nin makalap sa mulan abaka a gaw’en ni apay, bag, rubir, tsinilas, tan abaw nin raruma et. Tag:Abaka.Ilo:Abaka.EngThe fiber of this plant known worldwide as Manila hemp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*