balangubangba-la-ŋ`u-baŋSpch var.bangalubangnBol:Sayay klasi nin insikto a lumwa' no katarana' nin rapeg nin kasabyan iti sa ta'gay puon kayo.Tag:Salagubang.Ilo:Balangubang; abal-abalEng:May beetle which comes out at the beginning of rainy season and feed on various leaves.coleopteraCompbalangubang ungot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *