Bolinao – English


y


ya1yaintrjBol:Pamading'ey konan sayay tawo; tawag ta pading'eyan yay tawo.Tag:Ay.Ilo:Ay.Eng:Hey! Usually with the idea of rejection of what is being referred to.; An exclamation of surprise, disbelief. or scorn
ya2yaprBol:Sarita' a isili sa ngaran nan tawo.Tag:Siya.Ilo:Isuna.Eng:He, she or it; 3rd person absolutive.CompityaIt/ he/ she is here.naya2he himDer.ayawhichkoyaI (non-focused) him (focused).maYou (sing)-he; 2nd person singular genitive and 3rd person singular nominative.miyawe.excl himsyaHe; or she; it; Topicalized 3rd person singular.tamoyaus.incl him
yaan-yaanenya-'an-ya-'an-ënDer. of*uya'yanvoEng:scorn/cheapen
yabatya-batnoldBol:Didikot, susangan kayo, lata a kasan karga, mamek tan sarbaynan naiyagos tan naiyanor nan ranom a nipadpad sa dalan, rigrig karayan tan baybay. naanor a sama'Tag:Yabat; yagit; layak; mutmot; dumiIlo:Yabat; naddmaduma nga rugit iti basurawan nga naanud iti igid ti karayan wenno baybayEng:Trash; or rubbish of twigs and branches on edges of streets, rivers, canals, washed up by floods or currents.
yabiya-b`inBol:Si kasili nan awro ket madedlem.Tag:GabiIlo:Rabi-iEng:Night.Der.kayabyanGabihin.mangyabiManghuli ng isda sa gabi.mayabiTo be late at night.mayabyanTo be caught in the dark; for the dark to come upon you before you are ready; benighted.mikakayabiThe whole night long.nayabiLast night.yabinaAfternoon.yinabi-yabiEvery night; nightly.yumabiBecame night.
yabinaya-b`i-naDer. ofyabinBol:Si udas a kumayupa' yaynay awro; dandani ya sumrep a awro.Tag:Hapon.Ilo:Malem.Eng:Afternoon.Der.ipayabinaTo wait until evening.yumabinaGetting late. afternoon.
*yabogya-bogDer.iyabogTo drive; or herd animals someplace.
yabyabanyaby`abann1Bol:Tumubo' tin bukod sa tatalon nin tanaman a kai umata'gay; alalakiy bulong na bara'mon bulong papayas, ket say laman na kalyen sa luta' a bara'mon patatas; lupisan ba'yo payen ket ranuman ba'yo i'met a ranom anggan ambo' anan mapait; igawgaw ket bara'mon arina a gaw'en kanen-kanen li' ana.Eng:A wild plant that has leaves about the shape of papaya; it grows about 3 feet high and in a clump. It is similar to gabi. The tubers are used to make the flour-like powder of the same name.2Eng:A starch like powder, white in color, mixed in any rice cake like tinambung-tambong in order to make it sticky. It is made by taking the tubers of the yabyaban plant and making a fine powder from it using the spine taken from along the back of a pagi to grate it. The powder is then soaked in water which is drained off and new water put in daily for about three days until the water is clear and there is no longer any bitterness left. It is difficult to make and somewhat expensive.
yadangya-daŋnBol:Timubo' nin bukod nin pari a nabati' sa gagawa'.Tag:PunlaIlo:Nagtubo nga pagayEng:The growing grain plants that are still left in the field after harvesting.
yadi'y`a-di'infBol:Sarban bubagay a nagawa' ana; naiyangga; ustoy na; nila'pos.Tag:Tapos; yariIlo:Nalpas.Eng:To finish something; complete.Comppuryadi'To be accomplishing something.Der.iyadi'bring to a finishkayadi'Immediately after the completion of something.kayadianPossessions in general; personal belongings; property; lands; money.makayadi'Able to complete something.To be able to fulfill a need, enough for something.mangyadi'An event or anything that will occur.To complete something. Things that are to happen or be demonstrated.mapayadi'bring to completionmayadi'To be able to finish; accomplish.After.piyadi'nanFinal; result.yadienTo bring something to completion.
yadi'nen0dial. var. ofyadienDer. ofyadi'
yadienya-di-'ëndial. var.yadi'nenAtc. is manyadienDer. ofyadi'voBol:Ika' yayna sa anggawan.Tag:Magtapos; tapusin; magwakas; wakasanIlo:Lippasen; ilip'pasEng:To bring something to completion.
yadyadyady`adnBol:Pasak a kinwan abaw matadem ta usaren nin ipangrusros nin laman matua nin ungot.Tag:KudkodEng:A scraper for grating coconut; grater.Der.mangiyadyadnayadyadscraped outyadyadenTo grate a coconut with a yadyad which is held solid and the coconut is moved over it.
yadyadenyadyadënPerf. isyinadyadDer. ofyadyadvoEng:To grate a coconut with a yadyad which is held solid and the coconut is moved over it.
*yagel'a-gëlDer.iyagelTo give defense from something.
yakalya-kalnBol:Siti a saya konran mabista tan ma'get a kayo. Maibilang yay ti sa saya konran sangkabistawan nin grupo nin kayo a ipama'deng iti sa Pilipinas.Tag:YakalIlo:YakalEng:Philippine Mahogany; Classified as timber of the first group among Philippine lumber.Hopea flagata
yakapya-k`apDer.kayakapThe one being embraced.mayakaphuggablemiyakapFor two people to embrace each other with arms fold around; to show love.yakapenhugTo embrace; to hold someone lovingly by putting your arms around them.yakapsulehug-capsule
yakapenya-kapënPerf. isyinakapDer. ofyakap1voEng:hug2vBol:Igket a takyay sa libed lalaman nan sayay tawo; say kerep rwa katawo misna' ket say takyay ilibed sa lalaman ran rwa.Tag:YakapinEng:To embrace; to hold someone lovingly by putting your arms around them.Der.iyakapen
yakapsuleya-kap-su-lëDer. ofyakapphrEng:hug-capsule
yakayakya-k`ayakDer.mangyakayakwinnownaayakayakTo have been separated out from the rest and lost.yakayakanA basket with holes that is turned back and forth for cleaning the threshed rice from the unhusked rice; A sieve.yakayakenTo separate the unhusk palay from the clean rice.Agamiren udino papilis a nasita mo ket nasida' tan nakasa anay raruma udino naayakayak ana no adti nay kami'nan ra. agamiren a nabarang kai tanda' a kami'nan.
yakayakanya-kayakanDer. ofyakayaknBol:Sinara nin kawayan a pinalimpek pigaw usaren yan itursi-tursi no pilien a ata' nin byas; usaren yaytin itursi-tursi nin mangipurok nin byas sa abo no binabayo nin gamet a irik.Tag:BithayEng:A basket with holes that is turned back and forth for cleaning the threshed rice from the unhusked rice; A sieve.
yakayakenya-kayakënDer. ofyakayakvo1Bol:Ipurok yay kai et nalupisan nin irik pigaw galaten ya konan byas. Pilien a ata nin byas a usaren yay yakayakan. galaten udino ipurok a ata'Tag:Magbithay; Ihiwalay ang palay sa bigas; Pumili; piliinIlo:Pilien ti et-ta ti yakayakan; Ilasin ti etta iti bagasEng:To separate the unhusk palay from the clean rice.2Bol:Agamiren udino papilis a nasita mo ket nasida' tan nakasa anay raruma udino naayakayak ana no adti nay kami'nan ra.3Bol: agamiren a nabarang kai tanda' a kami'nan.
yakyakyakyakinfEng:The act of walking along the shore pulling a boat.Der.iyakyakTo pull a boat or some object to or along the shore.
yamany`a-mannEng:That which is wealth; it may be money, lands, belongings, or a situation that you are in.Der.iyamangather wealthkayamanRiches in a mass sense.mayamanTo be rich.mipayamanAn aim to be rich; to struggle to be rich.pipayamanHe is trying his best to work hard in order to be rich.; One who makes himself rich.; Accumulating wealth.sangkayamananRichest person.yumamanbecame rich
yamotya-motnBol:Parti nan tanaman a gumalet sa luta' no nakatubo' yayna.Tag:UgatIlo:Yamot; ramotEng:Roots of plants.Der.mayamotRooty; Having many roots.nakayamotAble to produce roots & grow.yamutanTo put down roots in something.yinmamotFor a plant to take root.yumamotFor a plant to take root.