Bolinao - English


y


ya1yaintrjBol:Pamading'ey konan sayay tawo; tawag ta pading'eyan yay tawo.Tag:Ay.Ilo:Ay.Eng:Hey! Usually with the idea of rejection of what is being referred to., An exclamation of surprise, disbelief. or scorn
ya2yaprBol:Sarita' a isili sa ngaran nan tawo.Tag:Siya.Ilo:Isuna.Eng:He, she or it, 3rd person absolutive.Compayaityanaya2Der.koyamamiyasyatamoya
yaanya-'annEng:easy, lightweightDer.may'anmay'ananpay'ananpay'anensangkay'ananyum'an
yaan-yaanenya-'an-ya-'a-nɘnFrom*uya'yanvoEng:scorn/cheapen
yabatya-batnoldBol:Naanor a sama' bilang didikot, susangan kayo, lata a kasan karga, mamek tan sarbaynan naiyagos tan naiyanor nan ranom a nipadpad sa dalan, rigrig karayan tan baybay. Tag:Yabat; yagit; layak; mutmot; dumiIlo:Yabat; naddmaduma nga rugit iti basurawan nga naanud iti igid ti karayan wenno baybayEng:Trash that has been washed up onto the edges of streets, rivers, and canals by floods or storms
yabiya-b`inBol:Si kasili nan awro ket madedlem.Tag:GabiIlo:Rabi-iEng:Night.Antawro 3Memkapiknga' nin yabiRel. tomadedlemDer.kayabyanmangyabimayabimayabyanmikakayabinayabipakayabiyabi-yabyenyabinayumabi
yabi-yabyenya-bi-ya-byɘn Perf.yinabi-yabiFromyabivoBol:Tepe' yabi.Tag:Gabi-gabiIlo:Rinabii.Eng:To do something every night, nightly.Antawru-awrwen
yabinaya-b`i-naFromyabinBol:Si udas a kumayupa' yaynay awro; dandani ya sumrep a awro.Tag:Hapon.Ilo:Malem.Eng:Afternoon.AntbuklasDer.ipayabinayumabina
*yabogya-bogDer.iyabog
yabyabanyab-y`a-bann1Bol:Tumubo' tin bukod sa tatalon nin tanaman a kai umata'gay; alalakiy bulong na bara'mon bulong papayas, ket say laman na kalyen sa luta' a bara'mon patatas; lupisan ba'yo payen ket ranuman ba'yo i'met a ranom anggan ambo' anan mapait; igawgaw ket bara'mon arina a gaw'en kanen-kanen li' ana.Eng:A wild plant that has leaves about the shape of papaya, it grows about 3 feet high and in a clump. It is similar to gabi. The tubers are used to make the flour-like powder of the same name.2Eng:A starch like powder, white in color, mixed in any rice cake like tinambung-tambong in order to make it sticky. It is made by taking the tubers of the yabyaban plant and making a fine powder from it using the spine taken from along the back of a pagi to grate it. The powder is then soaked in water which is drained off and new water put in daily for about three days until the water is clear and there is no longer any bitterness left. It is difficult to make and somewhat expensive.
yadangy`a-daŋnBol:Say nabati' nin laman sa rarem nin luta' mayadi' nin kinali bilang wadi' kamuti, kamas tan raruma et. Eng:Root crops that were missed during harvest that may sprout up.
yadi'y`a-di'infBol:Sarban bubagay a nagawa' ana; naiyangga; ustoy na; nila'pos.Tag:Tapos; yariIlo:Nalpas.Eng:To finish something, complete.Comppuryadi'Der.iyadi'kayadi'kayadianmakayadi'mangyadi'mapayadi'mayadi'piyadi'nanyadien
yadi'nenya-di'-nɘndial. var. ofyadienFromyadi'
yadienya-di-'ɘndial. var.yadi'nenAtc. is manyadienFromyadi'voBol:Ika' yayna sa anggawan.Tag:Magtapos; tapusin; magwakas; wakasanIlo:Lippasen; ilip'pasEng:To bring something to completion.
yadyadyad-y`adnBol:Pasak a kinwan abaw matadem ta usaren nin ipangrusros nin laman matua nin ungot.Tag:Kudkod.Ilo:Gadgad.Eng:A scraper with sharp teeth for grating mature coconut.Cls. synagapkurkuranRelkarusenDer.mangiyadyadmangyadyadmayadyadyadyaden
yadyadenyad-ya-dɘnPerf.yinadyadFromyadyadvoTag:Kudkurin.Ilo:Gadgaden.Eng:To grate a coconut with a special scrapper which is held solid and the coconut is moved over it.Cls. synkurkurenRel. tokaros
*yagel'a-gɘlDer.iyagel
yakalya-kalnBol:Siti a saya konran mabista tan ma'get a kayo. Maibilang yay ti sa saya konran sangkabistawan nin grupo nin kayo a ipama'deng iti sa Pilipinas.Tag:Yakal.Ilo:Yakal.Eng:Philippine Mahogany, Classified as timber of the first group among Philippine lumber.Hopea flagata
yakapya-k`apnTag:Yakap.Ilo:Arakop.Eng:A hug or loving grasp of someone drawing them close.Der.kayakapmayakapmiyakapyakapenyakapsule
yakapenya-ka-pɘnPerf.yinakapFromyakapvo1Tag:Yakapin.Ilo:Arakupen.Eng:To hug something.Cls. synsayakupen2Bol:Igket a takyay sa libed lalaman nan sayay tawo; say kerep rwa katawo misna' ket say takyay ilibed sa lalaman ran rwa.Tag:YakapinIlo:Arakupen.Eng:To embrace, to hold someone lovingly by putting your arms around them.Der.iyakapen
yakapsuleya-kap-su-lɘFromyakapphrBol:Panutil uno panulon a ibarita' konan sayay mangka'mot, a say rabay irgwen ma'mot ya bana' sa pangangado' na, mailiw ya uno kai na maibusngaw tan say tambar ket kisspirin tan yakapsule. Eng:A coined word that is applied to tease someone as having love sickness the cure for which is kiss asprin (kisspirin) and hugs (yakapsule).Rel. toamuritis
yakayakya-k`a-yaknTag:Tahipan.Ilo:Tar-apan.Eng:The action of sifting out various sized particles with a sieve like object.Der.maayakayakmangyakayakyakayakanyakayaken
yakayakanya-ka-ya-kanFromyakayaknBol:Sinara nin kawayan a pinalimpek pigaw usaren yan itursi-tursi no mangipurok nin byas sa abo tan ata' nin byas.Tag:BithayEng:A shallow woven bamboo basket with holes that is turned back and forth for separating the coarse objects from the fine such as in threshed rice from the bran, or for breaking up clumps.Relsapiten
yakayakenya-ka-ya-kɘnFromyakayakvoBol:Ipurok yay kai et nalupisan nin irik pigaw galaten ya konan byas. Pilien a ata nin byas a usaren yay yakayakan. galaten udino ipurok a ata'Tag:Magbithay; Ihiwalay ang palay sa bigas; Pumili; piliinIlo:Pilien ti et-ta ti yakayakan; Ilasin ti etta iti bagasEng:To separate the unhusked rice from the clean rice.Rel. tosapitentatapan
yakyakyak-yakinfEng:The act of walking along the shore pulling a boat.Der.iyakyak