Bolinao – English


w


wa'0Spch var. ofawa'1advPerchance; might it be.
wa' lamangwa' lamaŋComp. ofawa'1phrEng:Might it be.
wa'wa'wa'-wa'nBol:Si luoban nan ranom a ibat sa taaw a mako sa ilog; bebey ilog; purtan ilog.Tag:Wawa; bukanaIlo:Wawa; sabanganEng:Delta; mouth of the river; entrance of the river.
wadi'wa-di'partBol:ambo' tutuo; sari'-sari' tamo'; igaraw-garaw.Tag:Ipagpalagay.Ilo:Ipagarop.Eng:A hypothetically supposition.Der.magwadi'-wadi'To pretend to be like; imitate.mangwadi'-wadi'Pretending; hypocrite.piwadi'-wadi'making pretenses to each otherwadi'-wadi'pretensesay.bagya' man wadi'Even though; although; even if.taman wadi'Kahit paano.
wadi'-wadi'wa-di'-wa-di'Der. ofwadi'vEng:pretenseDer.miwadi'-wadi'pretend somethingwadi'-wadienAssume; Taking something for granted; take for granted.
wadi'-wadienwa-di'-wadi-'ënDer. ofwadi'-wadi'Der. ofwadi'voBol:Gaw'en yay sayay bagay bale' ambo' pasyawan.Tag:Ipagpalagay; kunyari; pagkukunyariIlo:Aginkukua; panagpasindayag; aleng-alengEng:Assume; Taking something for granted; take for granted.
*wadwadwadwadadjBol:Alawang.Tag:MaluwangIlo:NalawaEng:Wide.Der.iwadwadWiden; to make wider; to increase the width.nawadwadwide
wagatwa-gatadjBol:Itayak-tayak a animan a matkap kumon iyator.Tag:Magkalat; waldas sa kagamitanIlo:IwarawaraEng:To be careless and sloppy with things.Der.iwagatTo strew things carelessly about.
wagwagwagwag1adjBol:Animan a bagay a warwaren.Tag:Wagwag; pagpag; hugayIlo:Iwagsak; wagwag; pagpagEng:To be easily moved.2nBol:Saya nin klasi nin byas a malumo yan kanen tan malbag.Tag:Bigas; wagwagIlo:Bigas; wagwagEng:A soft variety of rice.Der.iwagwagmampangwagwagTo be buffeting something to move it out of its current position.mawagwagTo shake something apart such as a house in an earthquake or track on rough road.wagwagenTo wreck or destroy things made of light materials such as a house or boat.buffet somethingTo take the wood that is rotten out of a house a replace it is with new wood. To be taking out of it's proper place.
wagwagenwagwa-gënPerf. iswinagwagAtc. is manwagwagenDer. ofwagwagvo1Eng:To wreck or destroy things made of light materials such as a house or boat.2Eng:buffet something3Eng:To take the wood that is rotten out of a house a replace it is with new wood. To be taking out of it's proper place.
*wakaswa-k`asDer.maiwakasTo complete, or accomplish something with the feeling of relief that it brings. Everything is finished at last.
wakawakwa-k`awaknEng:Gossip.Der.iwakawakTo spread or scatter seeds; sow.mangwakawak
wakaywa-k`aynBol:Lanot; kayo a kumayam a sanga na; puon kayo a kai umdeng no kai kumayam-kayam yan tumubo'.Tag:Baging.Ilo:Wakey.Eng:Vines.say.kamotin wakaySweet potato; camote.Kamote.
*waksiwak-siDer.iwaksiTo get rid of or cast off something.; To throw away.
*waksilwak-silnBol:Bul'isan nin garamay a ginagetan na.Tag:HumaplitIlo:IwaksiEng:The action of flicking one's hand.Der.iwaksilshove something awaynangwaksilTo shake or flick the hand once, such as what a girl might do if a boy came up and grabbed her hand; to pushs something off from the body.
*wala'wa-la'nBol:Ipasubo' yay lalaman sa ani man a mangyadi'; Gaw'en a animan a kai yayna panemtemen a duka' a mangyadi' sa lalaman.Tag:Magpakawala'Ilo:Magwala'; agwala'Eng:To engage in self-abandonment; to loose self-control.Der.magwala'To become mad.
*walakwa-lakDer.iwalakTo neglect or leave many things lay around discarded and scattered.mawalakTo be negligent of things (non-living) by just leaving them lay around; abandon.
walangwa-laŋnEng:A despicable wanderer without a home.Der.naiwalangwalang-walangA vagabond. A place or person that has no house.
walang-walangwa-laŋ-walaŋDer. ofwalangnBol:Kasan tutuon piikapan.Tag:Pinabayaan; walang permanenteng tahananIlo:Nabaybay'anEng:A vagabond. A place or person that has no house.
*walatwa-latDer.nawalatTo be extremely vast in area.
walengwa-l`ëŋnBol:Si adapan nan ulo; si parti nan rupa sa ta'gay mata; ta'gay kiri.Tag:Nuo.Ilo:Muging.Eng:Forehead.
waling-walingwa-liŋ-waliŋnBol:Sayay klasi nin tanaman a kumayam tan magkabyay sa puon kayo.Tag:Waling-waling; orkid; orkidyaIlo:Waling-waling; orkidEng:An orchid; a species of orchid.
waliwaliwa-liwa-livBol:Saya nin panumbukan magawa' nin naisurat udino isarita'.Tag:PatnubayIlo:PangisuroEng:Guide; directions; instruction.Der.iwaliwaliTo guide and give instructions by indicating in writings.; Indicate; explain further; to show by writing; to demonstrate.
walnawal-nanrareBol:Pigagawa' tan kimey sayay tawo a syay ma'kit ran raruma; Pigagawa' nan sayay tawo a syay naiparmaw na.Tag:Palagay; kilos; pakita; gawi; asal; kaasalanIlo:Kababalin; kinatao; tignay; panggungunay ti maysa a tao; kababalinEng:The way a person acts or say which is observed by others; behavior; attitude of a person; character; way acting conduct.
walowa-l`onBol:Bilang nin animan a walo ra; si bilang adapen a bilang syam; mapulo' ray bagay galaten saray rwa walo ray natra'; si bilang no mayadi' yay pito.Tag:WaloIlo:Walo.Eng:Eight.Der.ikawaloeighth