Bolinao - English


w


wa'wa'Spch var. ofawa'1
wa' lamangwa' lamaŋComp. ofawa'1phrTag:Nawa.Ilo:Sapay koma.EngMight it be.
wa'wa'wa'-wa'nBol:Si luoban nan ranom a ibat sa taaw a mako sa ilog; bebey ilog; purtan ilog.Tag:Wawa; bukanaIlo:Wawa; sabanganEngDelta; mouth of the river; entrance of the river.
wadi'wa-di'partBol:ambo' tutuo; sari'-sari' tamo'; igaraw-garaw.Tag:Ipagpalagay.Ilo:Ipagarop.EngA hypothetically supposition.Der.magwadi'-wadi'mangwadi'-wadi'piwadi'-wadi'wadi'-wadi'say.bagya' man wadi'taman wadi'
wadi'-wadi'wa-di'-wa-di'Fromwadi'vTag:Magkunwari.Ilo:Aginkukuna.Engpretensesyngaraw-garawDer.miwadi'-wadi'
*wadwadwad-wadadjBol:Alawang.Tag:MaluwangIlo:NalawaEngWide.AntalepmasletCls. SyndapyakmawanasDer.iwadwadnawadwad
wagatwa-gatadjBol:Itayak-tayak a animan a matkap kumon iyator.Tag:Magkalat; waldas sa kagamitanIlo:Iwarawara.EngTo be careless and sloppy with things.AntmanidermasiderCls. Syn*walakiwasakDer.iwagat
wagwagwa-gwag1adjBol:Animan a bagay a warwaren.Tag:Wagwag; pagpag; hugayIlo:Iwagsak; wagwag; pagpagEngTo be easily moved.Cls. Synitirwag2nBol:Saya nin klasi nin byas a malumo yan kanen tan malbag.Tag:Bigas; wagwagIlo:Bigas; wagwagEngA soft variety of rice.Der.iwagwagmampangwagwagmawagwagwagwagen
wagwagenwa-gwa-gɘnPerf.winagwagAtc. is manwagwagenFromwagwagvo1Tag:Gibain.Ilo:Pagpagen.EngTo wreck or destroy things made of light materials such as a house or boat.2Engbuffet somethingCls. Synabryan 1.43EngTo take the wood that is rotten out of a house a replace it is with new wood. To be taking out of it's proper place.Antmaunong 2Cls. Syntirwagyugo'
wakaswa-k`asTagTag:Wakas.Ilo:Palpas.Der.maiwakas
wakawakwa-k`awaknTag:Tsismis.Ilo:Alimadamad.EngGossip.Cls. SyntsismisDer.iwakawakmangwakawak
wakaywa-k`aynBol:Lanot; kayo a kumayam a sanga na; puon kayo a kai umdeng no kai kumayam-kayam yan tumubo'.Tag:Baging.Ilo:Wakey.EngVines.Cls. Synbagingkumalatkatsynkumatinsay.kamotin wakay
*waksilwak-silnBol:Bul'isan nin garamay a ginagetan na.Tag:Humaplit.Ilo:Iwaksi.EngThe action of flicking one's hand.Cls. Syn*welegDer.iwaksilnangwaksil
wakwakwak-wakDer.nawakwak
*wala'wa-la'mag-nBol:Ipasubo' yay lalaman sa ani man a mangyadi'; Gaw'en a animan a kai yayna panemtemen a duka' a mangyadi' sa lalaman.Tag:Magpakawala'Ilo:Magwala'; agwala'EngTo engage in self-abandonment; to loose self-control.Der.magwala'
*walakwa-lakCls. SyniwasakwagatDer.iwalakmawalak
walangwa-laŋnTag:Palaboy.Ilo:Bagabundo.EngA despicable wanderer without a home.Der.naiwalangwalang-walang
walang-walangwa-laŋ-walaŋFromwalangnBol:Kasan tutuon piikapan.Tag:Pinabayaan; walang permanenteng tahananIlo:Nabaybay'anEngA vagabond, a person that has no home.
*walatwa-latDer.nawalat
walengwa-l`ɘŋnBol:Si parti nan rupa sa ta'gay mata.Tag:Noo.Ilo:Muging.EngForehead.Memerek
waling-walingwa-liŋ-wa-liŋnBol:Sayay klasi nin tanaman a kumayam tan magkabyay sa puon kayo.Tag:Waling-waling; orkid; orkidya.Ilo:Waling-waling; orkid.EngAn orchid; a species of orchid.
waliwaliwa-liwa-livBol:Saya nin panumbukan magawa' nin naisurat udino isarita'.Tag:Patnubay.Ilo:Pangisuro.EngGuide; directions; instruction.Cls. Synartikulo 1panumbukan 1pisusunorDer.iwaliwali
walnawal-nanrareBol:Pigagawa' tan kimey sayay tawo a syay ma'kit ran raruma; Pigagawa' nan sayay tawo a syay naiparmaw na.Tag:Palagay; kilos; pakita; gawi; asal; kaasalanIlo:Kababalin; kinatao; tignay; panggungunay ti maysa a tao; kababalinEngThe way a person acts or say which is observed by others; behavior; attitude of a person; character; way acting conduct.Cls. Synpakikalamo'pitatawo
walowa-l`on1Bol:Si bilang no mayadi' yay pito.Tag:WaloIlo:Walo.EngEight.Cls. Synutso2Bol:walumpulo'EngEighty3Bol:walunyasotEngeight hundredComplabinwaloDer.ikawalo
wamiwa-miComp. ofwan= pronounvTag:Sabi namin.Ilo:Kona mi.EngI and and the ones with me (not you) said or thought.