Bolinao – English


u


u-'uSpch var. ofaw-
u'na'u'-naSpnunaonenBol:Iti sa adapan; u'naIlo:UmunaEngThe first in a series.AntkutitsuyotCls. SynprimiroRelprimariaDer.iyu'nakau'na-u'nawanmu'nanakau'nanipangu'napangu'na-u'napau'nasangkau'nawanu'nawanu'nawen
u'na-u'nawen'u'-na-'u'-na-wɘnFromu'nawenvoIlo:Un-unaen.Engput priority on repeated something
u'nawan'u'-na-wanPerf.inu'nawanFromu'navlIlo:Unaan.EngTo overtake; to do thing ahead.Der.man'u'na-u'nawanmiu'nawannau'nawanpau'nawan
u'nawen'u'-na-wɘnFromu'navoIlo:Unaen.Engput something firstDer.u'na-u'nawen
ua'nak'u-'a'-nakMass ofa'nakFromanak
uabel'u-'a-bɘlMass ofabel
uabilidad'u-'a-bi-li-dadMass ofabilidad
uabing'u-'a-biŋMass ofabing
uabugado'u-'a-bu-ga-doMass ofabugado
uadi''u-'a-di'Mass ofadi'
uakay'u-'`a-kayMass ofakay
ualila''u-'a-li-la'Mass ofalila'
ualimbawa''u-'a-lim-ba-wa'Mass ofalimbawa'
ualtar'u-'al-tarMass ofaltar
uama'u-'a-maMass ofama
uamigo'u-'a-mi-go'u-'a-mi-gaMass ofamigo
uamo'u-'a-moMass ofamo
uan'u-'anFromo'vlIlo:Wenan.EngTo admit or say yes to something.
uanito'u-'a-ni-toMass ofanito
uanghil'u-'aŋ-hilMass ofanghil
uapes'u-'a-pɘsMass ofapes
uapustol'u-'a-pus-tolMass ofapustolapustolapostle
uaripen'u-'a-ri-pɘnMass ofaripen
uasawa'u-'a-sa-waMass ofasawa