Bolinao – English


t


ta1taprIloBol:Usaren rayay ti nin rwa katawo no si sayay bagay ket ikon raya nin rwa.Tag:Natin.Ilo:Ta.Eng:First person dual pronoun; you sing and I; We.RelatamoDer.ikontakatamotakatasaraid.tayna
ta2taconjIloBol:Usaren yayti no rumason yay sayay tawo.Tag:Kasi; dahil sa.Ilo:Gapu ta; ta.Eng:In view of the fact - non-subordinating discourse coordinator of semantic relation.A cohesive logical conjunction; Contingent; since; for reason or purpose. Cls. SynbangtaCompbana' taDer.antata pigaw
ta pigawta p`i-gawFromta2pigawconjBol:Sarita' yaytin usaren sa tarana' nin ubat sa tepet nin mayin uno mamin rason.Tag:Upang; para.Ilo:Tapno.Eng:In order that; marker for purpose.
ta'boyta'-b`oy1infBol:Itukdo' a ayi sa ranom bilang wadi' sa baybay, ilog, gagawa' tan raruma et.Tag:Lusong.Ilo:Ta'boy.Eng:To put the foot in water.Antarawasitangkar2adjBol:ba'yon ta'boyEng:freshly dipped in the waterDer.ita'boymana'boymata'boyta'buyentuma'boy
ta'buyenta'-bu-y`ɘnFromta'boyvoBol:Lalakwen a raranom bilang sa ilog, layos tan raruma et.Tag:Lusungin.Ilo:Agta-boy.Eng:To wade into a specific body of water.
ta'gant`a'-gannBol:Sayay bagay a maidap lalo no kai tanda' a udas irarate' nan mantaga'nan.Tag:Hintay.Ilo:Aguray.Eng:the period of waiting.Der.ita'ga-ta'gankatata'ganmana'ganpata'ganenpitta'gansitata'gantaga'nantuma'gan
ta'gayt`a'-gayn1Bol:Iti sa tuktok o leas udino kai dungdungan no kikiten.Tag:Taas; sa ibabaw.Ilo:Akingato; ngato.Eng:The area above something; upstairs; top thing.Antyupa'Rellangit 1leas1.1nrareThe upper garment, blouse or shirt.genaysingCls. SynkamisitakimunaDer.ata'gayita'gaykata'gaykinamata'gay*pata'gaysangkata'gayantuma'gay
ta'le-ta'lenent`a'-lɘ-ta'-lɘ-n`enPerf.tina'le-ta'lenFromta'lenvoBol:Atip-atipen nin unungen mamata'gay a bubagay.Tag:Pagpatung-patungin.Ilo:Pagtutuonen.Eng:To stack something on top of each other in an orderly manner.Cls. SynatipenDer.nata'le-ta'len
ta'lenta'-l`ɘnnBol:Say unong nin pidaso nin animan a bagay nin iti sa babo nin saya tan saya.Tag:Patong.Ilo:Tuon.Eng:An orderly stack of something.Cls. SynpaibaboDer.maita'lennata'lenta'le-ta'lenen
ta'ngalta'-ŋalanmlTag:Sunggab.Ilo:Rabsuten.synsi'ngalDer.mana'ngalmita'ngalanta'ngalen
ta'ngalenta'-ŋa-lɘnFromta'ngalvoEng:For an animal to use its mouth to get something.
ta'palta'-p`aln1Bol:Bagay nin ipanakeb nin ubot sa kayo o raruma et o ipanali'neb sa bisang nin abel o raruma et.Tag:Tapal; patse.Ilo:Tapal; bed-bed.Eng:Patch; a covering over a, tear, injury or hole in something.Cls. Syntali'neb1.1nA bandage or other application to promote healing of an injury or skin disease.synimplastoDer.ita'palmana'palta'palan
ta'palanta'-pa-lanFromta'palvlTag:Langgasin.Ilo:Bed-bedan.Eng:To bandage an injury.Cls. Synpatsiwan
ta'pokta'-p`oknBol:Pino nin ibat sa makrang a luta' nin mayi-mayi sa siri mi'sa dumpa' sa babo nin animan a bagay.Tag:Alikabok; alabok; gabok; abok.Ilo:Tapok.Eng:Dust; fine dry earth.Der.mata'poktuma'pok
ta'wa-ta'wayta'-wata'-wayFromta'wayTag:Sumigaw-sigaw.Antanas-anas
ta'wanta'-wanvBol:Kai ko tanda'.Tag:Ewan; ewan ko; hindi ko alam.Ilo:Diak ammo; awan ti ammok maipangggep iti daytaEng:I don't know.
ta'wasta'-wasnBol:Pangingi ta'yon nin maksaw konan undayon.Tag:Magduyan; dumuyan.Ilo:Pagduyan; panagduyan nga napigsaEng:A swing; swinging.Cls. Synta'yonDer.ita'wasmaita'waspaita'was
ta'wayt`a'-waynBol:Tawag nin maksaw a busis.Tag:Sumigaw.Ilo:Awagan; umawagEng:A loud shout.Antanas2Cls. SynburyawDer.ita'waykata'wayankatata'waymanpana'waymita'wayannapata'waynipana'wayta'wa-ta'wayta'wayantuma'way
ta'wayanta'-wa-y`anPerf.tina'wayanAtc. is manta'wayanFromta'wayvlBol:Kayaban yay sayay tawo nin ipaksaw a busis o tunoy.Tag:Sumigaw; sigawan; humiyaw.Ilo:Agpukpukaw; nagriaw; impigsa na nga inyawagEng:To call somebody by shouting.Antanasan
*ta'westa'-wɘsTag:Iugoy-ugoy.Der.ita'we-ta'westuma'wes
ta'yonta'-yonTag:Ugoy.Cls. Synta'wasDer.ita'yontuma'yon
taawta-'awnBol:Si alawang a ranom a parti nan mundo bale' ma'sin.Tag:Laot; dagat; karagatan.Ilo:Taaw.Eng:Deep sea; ocean.MembaybayRelAtlantikDer.katataawmaipataawmataawtumaawtumataaw
tab'angtab-'`aŋadjBol:Kurang o kasan taway.Tag:Matabang; tabang.Ilo:Lab-ay.Eng:tastelessDer.matab'angtumab'ang
taba'1t`a-ba'Spch var.mannaba'nBol:Sayay klasi nin eket nin ipangalap kuna' sa maabay tamo'. Tag:Lambat.Ilo:Sigay.Eng:A seine net, a fishing net that hangs vertically in the water with floats at the top and weights at the bottom edge, the ends being drawn together to encircle the fish.Cls. Syntabar2Rel. tomampangikatkatgeneket 1Der.manaba'natabaantabaen
taba'2ta-b`a'n1Bol:Say kinataba' nan sayay lalaman. Tag:Taba'; mataba'; mantika'.Ilo:Taba; Lu'meg; lukmeg; mantikaEng:The fat of an animal or person; Antebenglaman 2.1yapisRel. toasyiti2Bol:Taba' baboy; taba' kuna'; taba' ungot udino mais.Tag:Sebo.Ilo:Taba.Eng:The grease or lard removed from pork fat. It could refer to cooking or vegetable oil but not normally.Cls. Synmantika'nati'ti'Relpupo'sitsaronDer.katabaankinataba'mataba'pataba'pipataba'sangkatabaantabatsoytumaba'id.na'lek a taba'