Bolinao - English


t


ta1't`aprBol:Usaren nayaytin sarita' nin si sayay mampag'irgo nin man'ibiang nayay sayay kalamo' na.Tag:Nating dalawa.Ilo:Ta.EngYou singular and I, we - first person dual pronoun.Der.ikontakatamotakatasaraid.tayna
ta2t`aconjIloBol:Usaren yayti nin mangitarana' sa rason a ibi nan sayay tawo maipa'ka' sa u'nan nibarita' na.Tag:Kasi; dahil sa.Ilo:Gapu ta; ta.EngIn view of the fact. A marker at the beginning of a clause expressing the basis of a statement or thought resulting in continuing the theme line.Compbana' taDer.antata pigaw
ta pigawta p`i-gawFromta2pigawconjBol:Sarita' yaytin usaren sa tarana' nin ubat sa tepet nin mayin uno mamin rason.Tag:Upang; para.Ilo:Tapno.EngIn order that; marker for purpose.
ta'boyta'-b`oy1infBol:Itukdo' a ayi sa ranom bilang wadi' sa baybay, ilog, gagawa' tan raruma et.Tag:Lusong.Ilo:Ta'boy.EngTo put the foot in water.Antitangkar2adjBol:ba'yon ta'boyEngfreshly dipped in the waterDer.ita'boymana'boymata'boyta'buyentuma'boy
ta'buyenta'-bu-y`ɘnFromta'boyvoBol:Ikwa o itukdo' a ayi sa ranom bilang wadi' sa ilog, ranom sa batya tan raruma et.Tag:Lusungin.Ilo:Agta-boy.EngTo wade into a specific body of water.
ta'gant`a'-gannBol:Sayay bagay a maidap lalo no kai tanda' a udas irarate' nan mantaga'nan.Tag:Hintay.Ilo:Aguray.Engthe period of waiting.Der.ita'ga-ta'gankatata'ganmana'ganpata'ganenpitta'gansitata'gantaga'nantuma'gan
ta'gayt`a'-gayn1Bol:Lugar o ispasyo nin tangaren o ulien bana' sa kami'nan na bilang sa leas, pwit o tuktok nan sayay bagay. Tag:Taas.Ilo:Ngato.EngThe area above something or its top, the upstairs.Antyupa'Rellangit 1leas1.1nrareThe upper garment, blouse or shirt.genaysingCls. SynkamisitakimunaDer.ata'gayita'gaykata'gaykinamata'gay*pata'gaysangkata'gayantuma'gay
ta'le-ta'lenent`a'-lɘ-ta'-lɘ-n`enPerf.tina'le-ta'lenFromta'lenvoBol:Atip-atipen nin unungen mamata'gay a bubagay.Tag:Pagpatung-patungin.Ilo:Pagtutuonen.EngTo stack something on top of each other in an orderly manner.Cls. SynatipenDer.nata'le-ta'len
ta'lenta'-l`ɘnnBol:Say unong nin pidaso nin animan a bagay nin iti sa babo nin saya tan saya.Tag:Patong.Ilo:Tuon.EngAn orderly stack of something.Cls. SynpaibaboDer.maita'lennata'lenta'le-ta'lenen
ta'ngalt`a'-ŋalanmlBol:Si gawa' nin usaren a bebey nin ipangalap kanen o ipangayat nin ibuka' yan alaki mi'sa bigra' nin isada'.Tag:Sunggab.Ilo:Rabsuten.synsi'ngalDer.mana'ngalmita'ngalanta'ngalen
ta'ngalenta'-ŋa-l`ɘnPerf.tina'ngalFromta'ngalvoBol:Kayaten nin bigra' kalapen a sayay bagay usar a bebey.Tag:Sunggaban.Ilo:Ta'ngalen.EngFor an animal to use its mouth to get something.
ta'palta'-p`aln1Bol:Bagay nin ipanakeb nin ubot sa kayo o raruma et o ipanali'neb sa bisang nin abel o raruma et.Tag:Tapal; patse.Ilo:Tapal; bed-bed.EngPatch; a covering over a hole in something such as a tear or injury.Cls. Syntali'neb1.1nA bandage or other application to promote healing of an injury or skin disease.synimplastoDer.ita'palmana'palta'palan
ta'palanta'-pa-lanFromta'palvlTag:Langgasin.Ilo:Bed-bedan.EngTo bandage an injury.Cls. Synpatsiwan
ta'pokta'-p`oknBol:Bara'mon pulbos a mangibwat sa makrang a luta' nin mayi sa siri. Tag:Alikabok; alabok; gabok; abok.Ilo:Tapok.EngDust; fine dry earth.Der.mata'poktuma'pok
ta'wa-ta'wayta'-wata'-wayFromta'wayTag:Sumigaw-sigaw.Antanas-anas
ta'wanta'-w`anvBol:Ubat sa tepet no kai tanda' o kai nin sigurado maipa'ka' sa sayay bagay. Tag:Ewan; hindi ko alam.Ilo:Diak ammo; awan ti ammok maipangggep iti daytaEngI don't know.
ta'wasta'-wasnBol:Pangingi ta'yon nin maksaw konan undayon.Tag:Magduyan; dumuyan.Ilo:Pagduyan; panagduyan nga napigsaEngA swing; swinging.Cls. Synta'yonDer.ita'wasmaita'waspaita'was
ta'wayt`a'-waynBol:Kayab o irgo nin maksaw.Tag:Sumigaw.Ilo:Pukkaw; ryaw.EngA loud shout.Antanas2Cls. SynburyawDer.ita'waykata'wayankatata'waymanpana'waymita'wayannapata'waynipana'wayta'wa-ta'wayta'wayantuma'way
ta'wayanta'-wa-y`anPerf.tina'wayanAtc. is manta'wayanFromta'wayvlBol:Kayaban yay sayay tawo nin ipaksaw a busis o tunoy.Tag:Tawagin ng malakas o pahiyaw.Ilo:Pukpukawan. EngTo call somebody by shouting.AntanasanCls. Synkayabantawagen 1
*ta'westa'-wɘsTag:Iugoy-ugoy.Der.ita'we-ta'westuma'wes
ta'yont`a'-yonBol:Si kakikimey nin undayon a makodti tan makodtaw no ita'was.Tag:Ugoy.Cls. Synta'wasDer.ita'yonmana'yontuma'yon
taawt`a-'awnBol:Si alawang a raranom a parti nan mundo, a ma'sin.Tag:Laot; dagat; karagatan.Ilo:Taaw.EngDeep sea or ocean.MembaybayRelAtlantikDer.katataawmaipataawmataawtumaawtumataaw
tab'angtab-'`aŋnBol:Pagkurangan sa kuston taway bilang wadi' sa asin, sam'it tan raruma et.Tag:Tabang.Ilo:Lab-ay.EngThe quality of lacking an expected taste.Der.matab'angtumab'ang
taba'1t`a-ba'Spch var.mannaba'nBol:Sayay klasi nin eket nin ipangalap kuna' sa maabay tamo'. Tag:Lambat.Ilo:Sigay.EngA seine net, a fishing net that hangs vertically in the water with floats at the top and weights at the bottom edge, the ends being drawn together to encircle the fish.Cls. Syntabar2Rel. tomampangikatkatgeneket 1Der.manaba'natabaantabaen
taba'2ta-b`a'n1Bol:Say kinataba' nan sayay lalaman. Say kinakubpal nin laman nin sayay tawo o ayep. Si maputi' tan malaney a parti nin lalamanTag:Taba'; mataba'; mantika'.Ilo:Taba; Lu'meg; lukmeg; mantikaEngThe fat of an animal or person; Antebenglaman 2.1yapisRel. toasyiti2Bol:Taba' baboy; taba' kuna'; taba' ungot udino mais.Tag:Sebo.Ilo:Taba.EngThe grease or lard removed from pork fat. It could refer to cooking or vegetable oil but not normally.Cls. Synmantika'nati'ti'Relpupo'sitsaronDer.katabaankinataba'mataba'mipataba'patabaenpipataba'sangkatabaantabatsoytumaba'id.na'lek a taba'