Bolinao – English


t


ta1taprBolIloBol:Usaren rayay ti nin rwa katawo no si sayay bagay ket ikon raya nin rwa.Ilo:Ta.EngFirst person dual pronoun; you sing and I; We.RelatamoDer.ikontakatamotakatasaraid.tayna
ta2taconjBolIloBol:Usaren yayti no rumason yay sayay tawo.Ilo:Gapu ta; ta.EngIn view of the fact - non-subordinating discourse coordinator of semantic relation.A cohesive logical conjunction; Contingent; since; for reason or purpose. Cls. SynbangtaCompbana' taDer.antata pigaw
ta pigawta p`i-gawFromta2pigawconjBol:Ubat yayti sa tepet nin mayin; mamin rason a mayin.Ilo:Tapno.EngIn order that; marker for purpose.
ta pigaw kumonta pigaw kumonid. ofpigawphrfigIlo:tapno kuma.Engjust so that it might beCls. Synpigaw tanasa tana
ta'boyta'-b`oyinfBol:Itukdo' a ayi sa ranom bilang wadi' sa baybay, ilog, gagawa' tan raruma et.Ilo:Ta'boy.EngTo put the foot in water.AntitangkarCompba'yon ta'boyDer.ita'boymana'boymata'boyta'buyentuma'boy
ta'buyenta'-bu-yɘnFromta'boyvoEngTo take something into the water.
ta'gant`a'-gannBol:Sayay bagay a maidap lalo no kai tanda' a udas irarate' nan mantaga'nan.Ilo:Aguray.Engthe period of waiting.Der.ita'ga-ta'gankatata'ganmana'ganpata'ganenpitta'gansitata'gantaga'nantuma'gan
ta'gayt`a'-gayn1Bol:Animan a bagay a kai iti sa yupa' no kai iti sa leas.Ilo:Akingato; ngato; idiay ngatoEngThe area above something; upstairs; top thing.Antyupa'2rareIlo:Pangngato.EngBlouse; upper garment.Cls. Synkamunakimunatuktok2genaysingDer.ata'gayita'gaykata'gaykinamata'gay*pata'gaysangkata'gayantuma'gay
ta'lenta'-lɘnIlo:Tuon.Cls. SynpaibaboDer.maita'lennata'lentina'le-ta'len
ta'ngalta'-ŋalanmlIlo:Rabsuten.synsi'ngalDer.mana'ngalmita'ngalanta'ngalen
ta'ngalenta'ŋa-lɘnFromta'ngalvoEngFor an animal to use its mouth to get something.
ta'palta'-palnBol:Animan a ipababo a manambar konan masakit sa adtiman a partin lalaman.Ilo:Tapal; bed-bed.EngBandage; a covering over a form part, injury or hole.Der.ita'palmana'palta'palanta'palen
ta'palanta'-pa-lanFromta'palvlIlo:Bed-bedan.EngTo bandage an injury.Rel. topatsi
ta'palenta'-pa-lɘnFromta'palIlo:Takopan; bed-beden.Cls. Synpatsiwan
ta'pokta'-p`oknBol:Pino nin makrang a luta'.Ilo:Tapok.EngDust; fine dry earth.Der.mata'poktapuk-tapukentapukentinapoktuma'pok
ta'wa-ta'wayta'-wata'-wayFromta'way
ta'wanta'-wanvBol:Kai ko tanda'.Ilo:Diak ammo; awan ti ammok maipangggep iti daytaEngI don't know.
ta'wasta'-wasnBol:Pangingi ta'yon nin maksaw konan undayon.Ilo:Pagduyan; panagduyan nga napigsaEngA swing; swinging.Cls. Synta'yonDer.ita'wasmaita'waspaita'was
ta'wayt`a'-waynBol:Tawag nan tawo nin maksaw a busis.Ilo:Awagan; umawagEngA loud shout.Antanas2Cls. Synburyawiyagtawag 1Der.ita'waykata'wayankatata'waymanpana'waymita'wayannapata'waynipana'wayta'wa-ta'wayta'wayantuma'way
ta'wayanta'-wa-yanPerf.tina'wayanAtc. is manta'wayanFromta'wayvlBol:Sayay tawo a ipaksaw nay tunoy nan tumawag udino kumayab.Ilo:Agpukpukaw; nagriaw; impigsa na nga inyawagEngTo call somebody by shouting.Antanasan
*ta'westa'-wɘsDer.ita'we-ta'westuma'wes
ta'yonta'-yonCls. Synta'wasDer.ita'yontuma'yon
taawta-'awnBol:Syay alawang a ranom sa parti nan mundo bale' ma'sin.Ilo:Taaw.EngDeep sea; ocean.MembaybayRelAtlantikDer.katataawmaipataawmataawtumaawtumataaw
tab'angtab'aŋadjIlo:Lab-ay.EngtastelessAntamot nin piaduanDer.matab'angtumab'ang
taba'1t`a-ba'Spch var.mannaba'nBol:Sayay klasi nin eket nin ipangalap kuna' sa maabay tamo'. Ilo:Sigay.EngA seine net, a fishing net that hangs vertically in the water with floats at the top and weights at the bottom edge, the ends being drawn together to encircle the fish.Cls. Syntabar2Rel. tomampangikatkatgeneket 1Der.manaba'natabaantabaen