Bolinao – English


t


ta1taprBolIloBol:Usaren rayay ti nin rwa katawo no si sayay bagay ket ikon raya nin rwa.Tag:Natin.Ilo:Ta.Eng:First person dual pronoun; you sing and I; We.Der.ikontaBelongs to both of us.katamoI/you.pltakaWe; first person dual; I ergative, you singular absolutive.; I-you; The combination of ta plus ka.tasarawe.dual theyid.taynalet us go
ta2taconjBolIloBol:Usaren yayti no rumason yay sayay tawo.Tag:Kasi; dahil sa.Ilo:Gapu ta; ta.Eng:In view of the fact - non-subordinating discourse coordinator of semantic relation.A cohesive logical conjunction; Contingent; since; for reason or purpose. Compbana' taBecause; a subordinator to mark reason originating from something.Der.antaThe fact is (contrary to expectation); concessive.ta pigawIn order that; marker for purpose.
ta pigawta p`i-gawDer. ofta2pigawconjBol:Ubat yayti sa tepet nin mayin; mamin rason a mayin.Tag:Upang; para.Ilo:Tapno.Eng:In order that; marker for purpose.
ta pigaw kumonta pigaw kumonid. ofpigawphrTag:Ng sa gayon.Eng:just so that it might be
ta'boyta'-b`oyinfBol:Itukdo' a ayi sa ranom bilang wadi' sa baybay, ilog, gagawa' tan raruma et.Tag:Lusong.Eng:To put the foot in water.Compba'yon ta'boyfreshly dipped in the waterDer.ita'boyTo take something into the water.mana'boyTo take something into the watermata'boyTo have been taken into the water.ta'buyenTo take something into the water.tuma'boyjump into water, wade
ta'buyenta'-bu-yënDer. ofta'boyvoEng:To take something into the water.
ta'gant`a'-gannBol:Sayay bagay a maidap lalo no kai tanda' a udas irarate' nan mantaga'nan.Tag:Hintay.Ilo:Aguray.Eng:the period of waiting.Der.ita'ga-ta'ganstop and go work extending the timekatata'ganwaitingmana'ganWait.pata'ganenhave wait for somethingpitta'ganwaiting expectantly for somethingsitata'ganwaiting for somethingtaga'nanTo wait for someone to come or something to happen.; Waiting.tuma'ganTo tarry; to wait.
ta'gayt`a'-gayn1Bol:Animan a bagay a kai iti sa yupa' no kai iti sa leas.Tag:Taas; sa taas; sa ibabaw.Ilo:Akingato; ngato; idiay ngatoEng:The area above something; upstairs; top thing.2Tag:Pang itaasEng:Blouse; upper garment.Der.ata'gayTo be high or tall.High in rank; great, important or well known .ita'gayraised something; exalt/lift upkata'gaygreatnesskinamata'gayrising to the top of something*pata'gaysangkata'gayanThe highest or tallest of something. Your Highness (a title of honor).tuma'gaybecame tallUpwards toward a higher position; toward a higher place; promotion.
ta'lenta'-lënTag:Magkapatong.Der.maita'lenresting on top of somethingnata'lenTo be piled one on top of another so as to be made higher.tina'le-ta'lenstacked up
ta'ngalta'-ŋalDer.mana'ngalmita'ngalanta'ngalenFor an animal to use its mouth to get something.
ta'ngalenta'ŋa-lënDer. ofta'ngalvoEng:For an animal to use its mouth to get something.
ta'palta'-palnBol:Animan a ipababo a manambar konan masakit sa adtiman a partin lalaman.Tag:Tapal; patse.Ilo:TapalEng:Bandage; a covering over a form part, injury or hole.Der.ita'palTo put a bandage on somethingmana'palbandagingta'palanTo bandage an injury.ta'palenTagpian.
ta'palanta'-pa-lanDer. ofta'palvlTag:Langgasin.Eng:To bandage an injury.
ta'palenta'-pa-lënDer. ofta'palTag:Tagpian.
ta'pokta'-p`oknBol:Pino nin makrang a luta'.Tag:Alikabok; alabok; gabok; abok.Ilo:Tapok.Eng:Dust; fine dry earth.Der.mata'pokDusty.tapuk-tapukendustingtapukenMahinay na tapikin.tinapokTo pat someone, usually on infants so as to soothe.tuma'pokThe air to become dusty; a place filled with dust.
ta'wa-ta'wayta'-wata'-wayDer. ofta'wayTag:Sumigaw-sigaw.
ta'wanta'-wanvBol:Kai ko tanda'.Tag:Ewan; ewan ko; hindi ko alam.Ilo:Diak ammo; awan ti ammok maipangggep iti daytaEng:I don't know.
ta'wasta'-wasnBol:Pangingi ta'yon nin maksaw konan undayon.Tag:Magduyan; dumuyan.Ilo:Pagduyan; panagduyan nga napigsaEng:A swing; swinging.Der.ita'wasTo swing the hammock very hard; to swing so much.maita'wasMaiugoy.paita'wasPaiwasiwas.
ta'wayt`a'-waynBol:Tawag nan tawo nin maksaw a busis.Tag:Sumigaw.Ilo:Awagan; umawagEng:A loud shout.Der.ita'wayShout out something at the top of one's voice so as to be heard afar off.kata'wayanshouting companionkatata'wayA shout; a loud call.manpana'waySumisigaw.mita'wayanTwo people talking to each other by shouting.napata'wayWas made to cry out.nipana'waygave a shout at someoneta'wa-ta'waySumigaw-sigaw.ta'wayanTo call somebody by shouting.tuma'waycall
ta'wayanta'-wa-yanPerf. istina'wayanAtc. is manta'wayanDer. ofta'wayvlBol:Sayay tawo a ipaksaw nay tunoy nan tumawag udino kumayab.Tag:Sumigaw; sigawan; humiyaw.Ilo:Agpukpukaw; nagriaw; impigsa na nga inyawagEng:To call somebody by shouting.
*ta'westa'-wësTag:Iugoy-ugoy.Der.ita'we-ta'wesTo swing something back and forth.tuma'wesSwings so strong on a hammock or swing move back & forth in the swing.
ta'yonta'-yonTag:Ugoy.Der.ita'yonTo swing ; to rock ; to swing to and fro to move back and forth.To swing; to rock the hammock.tuma'yonswing
taawta-'awnBol:Syay alawang a ranom sa parti nan mundo bale' ma'sin.Tag:Laot; dagat; karagatan.Ilo:Taaw.Eng:Deep sea; ocean.Der.katataawSailing on deep sea.maipataawTo drift to the deep part of the sea.mataawDeep sea.tumaawTo go out in the sea to fish.tumataawFisherman; People whose source of livelihood is from the deep ocean.
tab'angtab'aŋadjTag:Matabang; tabang.Ilo:Lab-ay.Eng:tastelessDer.matab'angTo be tasteless like water, lacking salt, sugar, milk., etctumab'angbecome tastelessCold-hearted; loss of interest for a person of opposite sex (wife, boyfriend, etc.) No passion.; bland; cold-hearted; bland
taba'1t`a-ba'Spch var.mannaba'nBol:Sayay klasi nin eket nin ipangalap kuna' sa maabay tamo'. Tag:Lambat.Ilo:Sigay.Eng:A seine net, a fishing net that hangs vertically in the water with floats at the top and weights at the bottom edge, the ends being drawn together to encircle the fish.Der.manaba'To capture fish by driving them into a netted coral.natabaanFish caught using a seine net.tabaenTo catch fish using a seine net.