Bolinao - English


s


sasapposBol:Usaren ya sarita' nin "sa" nin mangitudo' nin lugar o diriksyon nan kimey udino a lesser participant.Tag:Sa.Ilo:Idiay.EngA grammatical marker for direction or indirect object marker. The phrase initiated with this marker contains a significant supporting item for the action.Relkon-koni
sa lugarsa lugarid. oflugarphrTag:Sa ayos; sa lugar.Ilo:Simpa.Engin orderCls. Synbagay 2kustomanepeg
sa sain udetsa sa-'in udɘtid. ofedetadvBol:Bana konan siin.Tag:Kung ganon.Ilo:No kasta ngarudEngIn that case then; for that reason.Cls. Synbana'kanya'no wanin edetsigon
sa tanasa ta-naComp. oftanaphrBol:Gaw'en yay sayay bagay pigaw tana kumon makatulong yay sayay tawo.Tag:Alang-alang sa iyo; alang-alang sa kanila; alang-alang sa nasyon.Ilo:agpu laeng iti; tapno la komaEngFor the sake of.Cls. Synpigaw tana
sa'bitsa'-b`itnBol:Animan nin bagay a nakakatin.Tag:Sabit.Ilo:Sab-itEngHangings such as pictures or decorations on a wall.Cls. SynbitinDer.isa'bitpana'bitansa'bitan
sa'bitansa'-bi-tanFromsa'bitvlTag:Sabitan.Ilo:Sab-itan.EngTo hang something on hooks.Cls. SynkatinanDer.sasa'bitan
sa'laysa'-laynBol:Siti a pangikwa nin panyo' sa libed nan liey; si panyo' isalapday ya sa nigmang a abaya a nasakop yay teen.Tag:Panuelo.EngScarf that is worn around the neck.Der.isa'lay
*sa'le'sa'-lɘ'Spch var.pisa'lanTag:Salit.Der.isa'le'mamisa'le'-sa'le'nisa'leanpisa'lean
sa'melsa'-mɘlnBol:Subo'; kanen nin iksakto tamo' sa bebey.Tag:Subo.Ilo:Subo.EngA portion of food enough for the mouth.Cls. Synsi'ngalDer.imamelisa'melmana'melnakasa'melsumamel
*sa'pangsa'-paŋTag:Saing.Ilo:Saang.Der.isa'pangmana'pangnakasa'pangnana'pangannasa'pangsina'pang
sa'sasa'-saNum+sa'sa-sa'saFromsayaadv1Bol:Barang saya.Tag:Tig-isa.; Bawat isa.Ilo:Sag-gaysa; tunggal maysa.EngSomething done in a distributed action, each taking a separate part.2Bol:Misusunor o saya-saya nin mangyadi' o gaw'en a sayay bagay o animan.Tag:Isa-isa.Ilo:Saggaysa.EngFor something to be done individually one after another.Cls. Synmidadandanmisusunor 1mitataguna'mitutumboksaya-saya 2Der.sinusa'sa
sa'sa-sa'sasa'-s`a-sa'-s`aNum1sa'saFromsaya
sa'wetsa'-wɘtnBol:Anron panananglap nin inanawa tan tawagen a ngaran nan Catawan; anron inanawa tan kadadawat tulong sa Dios.Tag:Buntong-hininga.Ilo:Agsinnaay.EngA sigh.Der.suma'wetsuma'wet
saasa-'anBol:Madidintek nin batag a timmubo' sa puon.Tag:Sumibul na saging.Ilo:Saa; saringit.EngBanana shoots that are just sprouting.
saadsa-'`adIlosaadstatus, condition, position, situation, ranknrareIloTag:Katungkulan.Ilo:Saad.EngA position that is bestowed on someone.Cls. Synbutang 1pusisyon 2Der.isaadmisaad
sabasa-banIloTag:Saging na saba.Ilo:Saba; dippig.EngSpecies of banana having a thick peelings; it can be cooked in sugar to market sweet.genbatag
saba'sa-ba'Tag:Makayang ubusin.Ilo:Saba.Der.ikasba'masaba'sabaen
SabadoSa-ba-d`oSpnsábadoSaturdayn propBol:Si ika'nem a awro mangibwat sa Lunes.Tag:Sabado.Ilo:SabadoEngSaturday.
sabaensa-ba-'ɘnFromsaba'Tag:Kayanin.Ilo:Icarigatan.EngExhaust the supply of something.
*sabakasa-ba-kanBol:Pangisalimbeng sa rarem aysing udino ikwa sa rarem bulsa ta iyadi.Tag:Sabak; itago' sa bulsa o likod.Ilo:Isabak; ilemmengEngTo hide something in the pocket of a dress or pants unnoticed.Der.mangisabaka
sabangansa-baŋannBol:Say nigmang a bubuyangin sa nigmang rubari nan ilog a ibat sa taaw.Tag:Tabing ilog.Ilo:Igid ti karayanEngThe beach on either side of a river that is usually sandy.Cls. Synkasabangnankasabangnan
sabarsa-barnBol:Bagay a naisalaban sa dalan uno animan a makapaed.Tag:Harang; sagabal.Ilo:Makateped.EngAn object that blocks the way; anything or anyone that interferes.synmakapaedmakasbelDer.makasabarmasabar
sabatsa-batnobsoTag:Salubong.Ilo:Sabat.EngIntersection.Cls. Synpiki'kitansana'Der.sabatensumabat
sabatensa-ba-tɘnFromsabatvoIloBol:misna'; pisisna'; mamisna'.Tag:Salubungin.Ilo:Sabaten.EngTo meet someone at a ride usually a boat.Cls. Synrarossanaen
sabawsa-b`awnBol:Say ranom a nangluto' nin pising; ranom a nangluto' dinaang; animan a nairanom sa linuto'.Tag:Sabaw.Ilo:Diggo.EngSoup; broth, solution.id.sinabawan nin miswa