Bolinao – English


s


sasapposBol:Usaren ya sarita' nin "sa" nin mangitudo' nin lugar o diriksyon nan kimey udino a lesser participant.Ilo:Idiay.EngThe phrase initiated with this marker contains a significant supporting item for the action. It is a grammatical marker for direction or indirect object marker.Relkon-koni
sa lugarsa lugarid. oflugarphrIlo:Simpa.Engin orderCls. Synbagay 2kustomanepeg
sa sain udetsa sa-'in udɘtid. ofedetadvBol:Bana konan siin.Ilo:No kasta ngarudEngIn that case then; for that reason.Cls. Synbana'kanya'no wanin edetsigon
sa tanasa ta-naComp. oftanaphrBol:Gaw'en yay sayay bagay pigaw tana kumon makatulong yay sayay tawo.Ilo:agpu laeng iti; tapno la komaEngFor the sake of.Cls. Synpigaw tanata pigaw kumon
sa'bitsa'-bitIlo:Sab-itCls. SynbitinDer.isa'bitpana'bitansa'bitan
sa'bitansa'-bi-tanFromsa'bitIlo:Sab-itan.Cls. Synkatinan
sa'laysa'-laynBol:Siti a pangikwa nin panyo' sa libed nan liey; si panyo' isalapday ya sa nigmang a abaya a nasakop yay teen.EngScarf that is worn around the neck.Der.isa'lay
*sa'le'sa'-lɘ'Spch var.pisa'lanDer.isa'le'mamisa'le'-sa'le'nisa'leanpasa'leanpisa'lean
sa'melsa'-mɘlnBol:Subo'; kanen nin iksakto tamo' sa bebey.Ilo:Subo.EngA portion of food enough for the mouth.Cls. Synsi'ngalDer.imamelisa'melmana'melnakasa'melsumamel
*sa'pangsa'-paŋIlo:Saang.Der.isa'pangmana'pangnakasa'pangnana'pangannasa'pangsina'pang
sa'sasa'-saFromsayaadjBol:Barang saya main ikon na.Ilo:Sag-gaysa.EngThe distributive of one - one for each person or thing.Der.sa'sa-sa'sasinusa'sa
sa'sa-sa'sasa'-s`asa'-s`aFromsa'sa1adjBol:Barang saya.Ilo:Tumunggal maysa; tunggal maysa.EngEach of something; per.Cls. Synmidadandanmisusunor 1mitutumbok2adjBol:Misusunor o saya-saya nin mangyadi' o gaw'en a sayay bagay o animan.Ilo:Saggaysa.EngThe coming of one person or thing after another; a series; things happening one after another.synsaya-saya 23advIlo:Saggaysa.Engone by oneCls. Synmitataguna'
sa'wetsa'-wɘtnBol:Anron panananglap nin inanawa tan tawagen a ngaran nan Catawan; anron inanawa tan kadadawat tulong sa Dios.Ilo:Agsinnaay.EngA sigh.Der.suma'wetsuma'wet
saasa-'anBol:Madidintek nin batag a timmubo' sa puon.Ilo:Saa; saringit.EngBanana shoots that are just sprouting.
saadsa-'`adIlosaadstatus, condition, position, situation, ranknrareIloIlo:Saad.EngA position that is bestowed on someone.Cls. Synbutang 1pusisyon 2Der.isaadmisaad
sabasa-banIloIlo:Saba; dippig.EngSpecies of banana having a thick peelings; it can be cooked in sugar to market sweet.genbatag
saba'sa-ba'Ilo:Saba.Der.ikasba'masaba'sabaen
sabaensa-ba-'ɘnFromsaba'Ilo:Icarigatan.EngExhaust the supply of something.
*sabakasa-ba-kanBol:Pangisalimbeng sa rarem aysing udino ikwa sa rarem bulsa ta iyadi.Ilo:Isabak; ilemmengEngTo hide something in the pocket of a dress or pants unnoticed.Der.mangisabaka
sabangansa-baŋannBol:Say nigmang a bubuyangin sa nigmang rubari nan ilog a ibat sa taaw.Ilo:Igid ti karayanEngThe beach on either side of a river that is usually sandy.Cls. Synbubuyanginankasabangnankasabangnan
sabarsa-barnBol:Bagay a naisalaban sa dalan uno animan a makapaed.Ilo:Makateped.EngAn object that blocks the way; anything or anyone that interferes.synmakapaedmakasbelmakasbelpaedtepdenDer.makasabarmasabar
sabatsa-batnobsoIlo:Sabat.EngIntersection.Cls. Synpiki'kitansana'Der.sabatensumabat
sabatensa-ba-tɘnFromsabatvoIloBol:misna'; pisisna'; mamisna'.Ilo:Sabaten.EngTo meet someone at a ride usually a boat.Cls. Synsanaen
sabawsa-b`awnBol:Say ranom a nangluto' nin pising; ranom a nangluto' dinaang; animan a nairanom sa linuto'.Ilo:Diggo.EngSoup; broth, solution.id.sinabawan nin miswa
sabaw susosa-baw su-soid. ofsusophrIlo:Ubbog suso.Engbreast milk