Bolinao – English


s


sasapposBol:Usaren ya sarita' nin "sa" nin mangitudo' nin lugar o diriksyon nan kimey udino a lesser participant.Tag:Sa.Ilo:Idiay.Eng:The phrase initiated with this marker contains a significant supporting item for the action. It is a grammatical marker for direction or indirect object marker.
sa lugarsa lugarid. oflugarphrTag:Sa ayos; sa lugar.Eng:in order
sa sain udetsa sa-'in udëtid. ofedetadvBol:Bana konan siin.Tag:Kung ganon.Ilo:No kasta ngarudEng:In that case then; for that reason.
sa tanasa ta-naComp. oftanaphrBol:Gaw'en yay sayay bagay pigaw tana kumon makatulong yay sayay tawo.Tag:Alang-alang sa iyo; alang-alang sa kanila; alang-alang sa nasyon.Ilo:agpu laeng iti; tapno la komaEng:For the sake of.
sa'bitsa'-bitTag:Isabit.Der.isa'bithang on peg???pana'bitanHook; Something hanging as by a peg.sa'bitanSabitan.
sa'bitansa'-bi-tanDer. ofsa'bitTag:Sabitan.
*sa'laysa'-laynBol:Siti a pangikwa nin panyo' sa libed nan liey; si panyo' isalapday ya sa nigmang a abaya a nasakop yay teen.Tag:Panuelo.Eng:Scarf that is worn around the neck.Der.isa'layPut on a cloth around the neck, shawl; neck scarf.Kind of tree.
*sa'le'sa'-lë'Spch var.pisa'lanTag:Salit.Der.isa'le'Insert; to put in between.mamisa'le'-sa'le'Pagsalin-salininnisa'leanseparatingpasa'leanPagitan.pisa'leanTo be sandwiched between two things in time or position, stacked or side by side.
sa'melsa'-mëlnBol:Subo'; kanen nin iksakto tamo' sa bebey.Tag:Subo.Ilo:Subo.Eng:A portion of food enough for the mouth.Der.imamelTo stuff the mouth full of food.isa'melTo put something to eat in the mouth.mana'melnakasa'melOne who has something in his mouth; swallowing.sumamel To stuffs ones mouth full of food. To talk with one's mouth full. To eat like pig.
*sa'pangsa'-paŋTag:Saing.Ilo:Saang.Der.isa'pangTo cook rice or to cook root crops or corn, bananas.mana'pangTo boil rice.nakasa'pangAble to cook rice; has already cooked rice.nana'panganTo boil something in something.nasa'panghave been boiledsina'pangBoiled rice unless otherwise specified as to what it is that was boiled.
sa'sasa'-saDer. ofsayaadjBol:Barang saya main ikon na.Tag:Tig-isa.Ilo:Sag-gaysa.Eng:The distributive of one - one for each person or thing.Der.sa'sa-sa'saEach of something; per.The coming of one person or thing after another; a series; things happening one after another.one by onesinusa'saEach; each one.
sa'sa-sa'sasa'-s`asa'-s`aDer. ofsa'saDer. ofsaya1adjBol:Barang saya.Tag:Bawat isa.Ilo:Tumunggal maysa; tunggal maysa.Eng:Each of something; per.2adjBol:Misusunor o saya-saya nin mangyadi' o gaw'en a sayay bagay o animan.Tag:Isa-isa.Ilo:Saggaysa.Eng:The coming of one person or thing after another; a series; things happening one after another.3advTag:Isa-isa.Eng:one by one
*sa'wetsa'-wëtnBol:Anron panananglap nin inanawa tan tawagen a ngaran nan Catawan; anron inanawa tan kadadawat tulong sa Dios.Tag:Buntong-hininga.Ilo:Agsinnaay.Eng:A sigh.Der.suma'wetTo sigh; the sound of sighing.; Sigh; groan; gasp.suma'wetTo sigh; the sound of sighing.; Sigh; groan; gasp.
saasa-'anBol:Madidintek nin batag a timmubo' sa puon.Tag:Sumibul na saging.Ilo:Saa; saringit.Eng:Banana shoots that are just sprouting.
saadsa-'`adn1IloTag:Katungkulan.Ilo:Saad.Eng:A position that is bestowed on someone.2Eng:That which is bestowed or bequeathed, heirloom.Der.isaadpredestinedmisaadTo bequeath or promise something for someone, make a covenant.
sabasa-banIloTag:Saging na saba.Ilo:Saba; dippig.Eng:Species of banana having a thick peelings; it can be cooked in sugar to market sweet.
*saba'sa-ba'Tag:Makayang ubusin.Der.ikasba'To take on more than what one can handle; overload.masaba'To exhaust the supply of something; consume; to use up; to devour.sabaenExhaust the supply of something.
sabaensa-ba-'ënDer. of*saba'Tag:Kayanin.Eng:Exhaust the supply of something.
*sabakasa-ba-kanBol:Pangisalimbeng sa rarem aysing udino ikwa sa rarem bulsa ta iyadi.Tag:Sabak; itago' sa bulsa o likod.Ilo:Isabak; ilemmengEng:To hide something in the pocket of a dress or pants unnoticed.Der.mangisabakaTo hide something in the pocket of a dress or pants unnoticed.
sabangansa-baŋannBol:Say nigmang a bubuyangin sa nigmang rubari nan ilog a ibat sa taaw.Tag:Tabing ilog.Ilo:Igid ti ilogEng:The beach on either side of a river that is usually sandy.
sabarsa-barnBol:Bagay a naisalaban sa dalan uno animan a makapaed.Tag:Harang; sagabal.Ilo:MakatepedEng:An object that blocks the way; anything or anyone that interferes.Der.makasabarTo interfere; block. Disturbance; anything that blocks the way; to fill up so as to prevent passage.masabarblocked
sabatsa-batnobsoTag:Itakin o tanggalin.Eng:Intersection.Der.sabatenTo meet someone at a ride usually a boat.sumabatmeet
sabatensa-ba-tënDer. ofsabatvoBol:misna'; pisisna'; mamisna'.Tag:Itakin ang puno o damo sa paligid.Eng:To meet someone at a ride usually a boat.
sabawsa-b`awnBol:Say ranom a nangluto' nin pising; ranom a nangluto' dinaang; animan a nairanom sa linuto'.Tag:Sabaw.Eng:Soup; broth, solution.id.sinabawan nin miswaNoodle soup.
sabaw susosa-baw su-soid. ofsusophrTag:Sabaw ng suso.Eng:breast milk