Bolinao - English


r


ratilisra-ti-lisSpch var.aratilisnBol:Sayay klasi nin kayo nin say kata'gayan na ket 5 anggan 10 mitro. Say bulong na ket main miduman sabot-sabot na. Mamunga nin madidintek nin birdi nin magbaliw mu'dit no maluto'.Tag:Ratiles.Ilo:Ratiles.Eng:A tree of a height of 5-10 meters, with hairy alternate, oblong, oval shaped leave. It bears a small green edible fruit which turns to red when ripe.muntingia calabura
*ratsirat-siDer.manrimatsyenrimatsi
rautenra-'u-tɘnFromraotvoTag:Biglang sugurin.Eng:To attack suddenly and with out warning.Cls. synataki 1
raweswesra-wɘs-wɘsnTag:Huni ng hangin.Ilo:Uni ti angin.Eng:The rustling sound of the wind.Der.rumaweswes
ray'ekray-'ɘknTag:Dighay.Ilo:Tik-ab.Eng:A small burp.
ray'epray-'`ɘpn1Tag:Lamig; ginaw.Ilo:Lam-ek.Eng:coldness (temperature)Antamot 12Eng:Coolness of emotions.Antamot nin piaduanDer.iparay'epmairary'epmamaray'epmaparay'epanmaray'epmaray'epanparay'epenrumay'epsay.panaon ray'eprumay'ep a ulo
*ray'eyray-'ɘyDer.mammaray'ep
rayara-yaprBol:Abaw a tutawo a main gaw'en ra konan sayay tawo.Tag:Nila-siya.Ilo:Da isuna.Eng:They-he.
rayakra-yakTag:Duming naipon sa dagat.Der.marayakrarayakrumayak
rayamr`a-yamadj1Bol:Tawo a maka'kit ya no awro bale' no yabi buga' ya nin maka'kit.Tag:Bulag.Ilo:Rayam.Eng:An eye defect which causes loss of vision at night.Cls. synbulag2Bol:Kumapoy anay mata nin kai ana nin makabasa o makaalilbi' nin tawo bana' sa katuntawan.Eng:The slow loss of eyesight due to aging.Der.mapasirayam
raybanray-banEngRayBannEng:Sunglasses.genantipara
rayne'r`ay-nɘ'nBol:Manok-manok a manlumpa-lumpad sa kukayo a mabistay pangawa' nan pugar na sa ta'gay kayo.Tag:Maya.Eng:The rice-bird, similar to a sparrow.
rayor`a-yonBol:Pamimi nin pamaririket konan sayay tawo a nakagawa' mabistan bagay.Tag:Puri; samba.Ilo:Dayaw.Eng:Praise to someone.Der.irayomangkarayomangrayomarayomirayoparayopasirayopirayoraywensirarayo
rayokra-yoknTag:Amoy bulok.Eng:The smell of bagoong that lacked salt and became rotten.RelmalungtotpakaumokDer.arayukenmarayok
rayonra-yonnBol:Siti a mangeyeg sa luta' ket no maksaw yan tuloy matumba a bubali tan animan a pa'deng.Tag:Lindol.Ilo:Gengened.Eng:Earthquake.Der.rumayon
rayosra-yosSpnrayoray, beam, spokesnBol:Madidintek a pasak a pinisna-nisna' sa bikoy pigaw mamagsen no paandaren ya.Tag:Rayos ng gulong.Ilo:RayosEng:Spokes, bars or wires radiating from the center of the wheel to the rim.
rayumara-yu-maSpch var. ofryuma
raywe-raywenray-wɘ-ray-wɘnPerf.rinayu-rayoAtc. is manraywe-raywenFromraywenvoTag:Pupurihin.Eng:perpetually worshiped
raywenray-wɘnPerf.rinayoAtc. is manraywenFromrayovoBol:Ibarita' nay kaptegan.Tag:Sumamba; pinupuri; nagpupuri.Ilo:Dayawen; pagyamananEng:To praise or worship someone out of admiration or reverence for their goodness.Der.raraywenraywe-raywen
RDP-RDP1v > v2adj > adjEng:Comparative
-RDP2-v > vEng:Distributive or repetitive
*rebrebr`ɘb-rɘbTag:Lunod.RelipararebDer.mairebrebmampirebrebmarebrebmirebrebpairebreb
regesrɘ-g`ɘsnBol:Si kasaw nin turo' o agos nin rapeg o kaliwa' nin rigla.Tag:Lakas ng tulo ng ulan o regla.Ilo:Pigsa ti tudo wenno regla.Eng:The strong flow of something such as rain.Relriglagenturo'Der.margesrumges
regpegrɘg-pɘgSpch var.*legpegvTag:Mangisay; Nginig.Eng:A strong trembling action in an animal which could result in the mass movement of the body and is a sign that death is imminent.Der.mamalegpegparegpeg
rekrekrɘk-rɘknBol:Say nagbaliwan nin sayay bagay bilang sa byas a nipabbayo sa makina, o sa sarming o raruma et nin raruman bagay bana' sa nipangbayo o sa kasaw nin nikanabo'.Tag:Bubog; durog.Ilo:RemekEng:Something reduced to tiny or fine fragments by pounding or milling or a strong impact such as in a fall.Cls. synsaborsabur-saborRelbayoDer.ipangrekrekmarekrekrekreken