Bolinao - English


r


rakyatenrak-ya-tɘn Perf.rinakyatFromrakyatvoTag:Pinunit.Eng:To rip clothing or other tearable things in anger.
rama'ra-ma'nTag:Gumanda ang buhay.Ilo:Akem.Eng:obligationDer.irama'kirama'makakirama'mangkakirama'mirarama'nikirama'piraramaan
ramatr`a-matnTag:Lamat.Ilo:Bittak.Eng:A small crack in a ceramic that is the beginning of a break.Cls. syngaldilutakrukasupakDer.mangramatmaramatan
rambarram-barnTag:Kadoble.Eng:accompanying spirit, soul-mateDer.karambarnirambarrambaran
rambaranram-ba-ranFromrambarvlTag:Doblehan.Cls. syndubliwen
rambongram-boŋBol:Sayay klasi nin pangluluto' a no sumbo yaynay naisyang a ranom inabo' yaynay rabay nin iluto'; sya a panginabo' nin patupat sa mansumbo nin arnibal udino masam'it tubo.Tag:Sumang minatamis.; Sumang niluto.Eng:Sticky rice or any kind of root crops cooked in boiling sugar.Der.irambongmangrambongrinambongsay.rinambong a kamutirinambong a lupis lukbanrinambong a patupat
ramesra-mɘsadjTag:Hindi matibay; marupok.Ilo:Rames.Eng:To be rickety or weak and about to fail.AntegetDer.maramesnagrames-ramesrames-ramesen
*rames-ramesra-mɘs-ra-mɘs
rames-ramesenra-mɘs-ramɘ-sɘnPerf.rinames-ramesFromramesTag:Maliitin ang pagkatao.Cls. syninsultomangulug-ulogpading'eypading'eyan
ramira-m`inBol:Tanaman yayti sa Asya a say suy'ot na gaw'en nin abel ket sayti gaw'en nin polo barong.Tag:Ramis.Eng:Ramie, vegetable fiber made into a fine cloth.
*ramit2r`a-mitnTag:Ibalik sa dati.Eng:repair, restoreDer.niramit
ramit1ra-m`itBol:Parti nan seket a nakakatin mangibwat sa awak anggan saroy. Isulot rayay ti nin bubayi a para sa yupa' nin lalaman; igalet ya sa awak anro yan largo anggan ayi sagad-sagad ya magawa' main anro nin ikoy na, magawa' anamaet a kasa; sa ta'gay nan ramit say kimuna anggan awak tamo'.Tag:Saya; palda.Ilo:Kain.Eng:A long skirt.RelkamisaDer.miramit
rampa-rampaenram-pa-ram-pa-'ɘn Perf.rinampa-rampa'FromrampaenvoTag:Sinampal-sampal.Eng:slapped the face repeatedly
rampa'ram-pa'nBol:Igket udino idipak yay gamet a nakapa'nat sa rupa.Tag:Sampal; tampal; sumampal.Ilo:Tungpa; sipat.Eng:A slap to the face or cheek with the open palm of the hand. synripadwensipratGrtu'pak 2Der.mangrampa'rampaen
rampaenram-pa-'ɘnPerf.rinampa'Fromrampa'voBol:Usaren yay dalukap a ipanaso sakit rupa.Tag:Sampalin.Ilo:Mangtumpa; agtungpa; sipaten.Eng:To slap someone on the face or cheek.Cls. synipanasomatu'pakripadosipratGrtu'pakenDer.rampa-rampaen
ramu'yokra-mu'-y`okadjBol:Mako o umarak nin mirirngan a abaw nin tawo o raruma et sa sayay tawo o bagay.Tag:Magkakahalo.Eng:Swarming around something.Der.mararamu'yokmiramu'yokpiramu'yukan
ramuyramoyra-muy-ra-moynTag:Himulmol.Ilo:Garaygay.Eng:Tassels, bunches of thread or cords hanging from woven cloth that are used to adorn clothing.
ranawr`a-nawnBol:Si nakadinepan nan ranom.Tag:Danak; umagos.Ilo:DanawEng:Surface flow of a liquid, a small body of water that is collected from run off.
ranitnitra-nit-nitnTag:Lagitik.Ilo:Ranitnit.Eng:A creaking sound such as branches rubbing.Der.rumanitnit
*ranitokra-nitoknBol:Tunoy but'ol sa pilusalsuan no mapa'nat.Tag:Taguktok; lagunot; lagutok.Ilo:Nuttuok; kalatokot; rittuokEng:Short, sharp snapping sound of bone joints when stretched.Der.miranitok
ranodr`a-nodinfTag:Dawit; damay.Ilo:RamanEng:To be indirectly involved in something, implicated.Der.iranodkiranodmakiranodmangkaranodmaranodnikiranod
ranomra-n`omnBol:Saya yaytin malinon likido nin kasan kulor tan angot a matkap tuloy nin sarban main nin byay tan mangkausar nin tuloy sa sarban likido. Tag:Tubig.Ilo:Danom.Eng:Water, a clear, colorless, odorless, and tasteless liquid that is needed for life.Cls. syninumen 2Relmanglebetspecagwa-binditagenlikidoCompbumban-ranomDer.iranommairanommaranomparanomranumanraranomrumanomid.alakin ranomsay.ba'yon ranom
ransoran-soSpnrancho (Am.)nBol:Alawang a lut' a pangalilaan nin abaw a ayep.Tag:Rantso.Ilo:Ranso.Eng:A ranch for raising cattle, a wide track of land used to raised cattle.Cls. synasyinda 1
ranukranokra-nuk-ra-nokadjBol:Sayay bagay a no ineknek yan garamay ket sabtan anan lumo na tan ma'kit anay ibwatan gamet kona.Tag:Lumambot.Ilo:Nalukneng.Eng:The tendency of something (fruit, fontanel of babies, blister, flooring that moves up and down, etc) to become very soft so that even the finger prints are left on it.Cls. synmalumo
ranumanra-nu-manFromranomvlIlo:Danuman.Eng:To be placed in water.